Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miasta Jordanowa w dniu 10 grudnia 2018 r. uchwały Nr III/12/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłat.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. kształtują się następująco:

- zbierane w sposób selektywny 17,00 zł

- zbierane w sposób nieselektywny 34,00 zł

Wzrost  stawek opłaty wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Jordanowa, kosztu ich zbierania i zagospodarowania.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie środki, które zostaną wpłacone przez mieszkańców, zostaną umieszczone na wyodrębnionym rachunku i w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązuje generalna zasada, że Miasto nie będzie zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, lecz musi się on samofinansować.

Worki odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 7:00 do 15:00. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Ponadto informuje, iż można ubiegać się o zasiłek celowy do kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie jeśli dochody na członka rodziny nie przekraczają 528,00 zł w rodzinach wielodzietnych oraz 701,00 zł w przypadku osób samotnych.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Prawidłowa segregacja odpadów:

https://www.jordanow.pl/images/odpady/odpady_1.jpg

Więcej szczegółów na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.