W ramach programu naprawczego, który został wdrożony działaniami Burmistrza Miasta początkiem roku 2019, wykorzystano m.in. podstawowy instrument weryfikacji dot. obowiązku naklejania kodów kreskowych na workach, pojemnikach na śmieci z rozróżnieniem poszczególnych odpadów komunalnych. Było to jedno z pierwszych działań, które pozwala zweryfikować ilości oddawanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje. W tym zakresie dziwi fakt, iż zarządzenie dotyczące obowiązku naklejania kodów kreskowych i ich odczytu przez wykonawcę powstało już w 2015 roku, ale ówczesna władza w ogóle go nie egzekwowała co skutkowało brakiem informacji o sposobie segregacji odpadów przez mieszkańców i ilości oddanych odpadów. Warto nadmienić, iż w latach 2015-2019 jako szacunek do postępowania przetargowego wykorzystywana była ilość odpadów, którą podawał wykonawca obsługujący w tym zakresie miasto. Skutkowało to w kolejnych latach wyższą kwotą za odbiór odpadów. Od stycznia 2019 r. zaczęto respektować przepis co do kodów kreskowych nakazując wykonawcy odbiór odpadów tylko z naklejonymi na workach kodami. Kolejnym elementem programu naprawczego było wprowadzenie początkiem 2019 roku ważenia samochodów wykonawcy w obecności pracownika urzędu, które zostały zgłoszone przez wykonawcę do odbioru odpadów komunalnych, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Jednocześnie w ramach kontroli prowadzonej przez urzędników miasta w dniach, w których wykonawca dokonywał fizycznego odbioru odpadów od mieszkańców losowo kontrolowano wykonawcę zgodnie z zapisami umownymi czego skutkiem było kilkukrotne nałożenie kary na firmę wykonawczą. W ramach działań prowadzonych przez miasto podjęto próbę zoptymalizowania ilości odpadów zostawianych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. W tym zakresie warto nadmienić, iż w poprzednich latach brak było jakiejkolwiek kontroli co do ilości odpadów wywożonych na PSZOK. W tym zakresie można przytoczyć liczby, które wskazują, iż w 2015 roku ilość odpadów przyjętych w punkcie wynosiła 64 tony natomiast w 2018 było to już 221 ton.

W ramach działań prowadzonych przez Urząd Miasta zostały zweryfikowane również deklaracje złożone przez mieszkańców. W tym zakresie zwiększyła się liczba osób w tym obcokrajowców, zdeklarowanych, które pierwotnie nie były wykazane a zamieszkują w nieruchomościach położonych na terenie miasta.

Wskazane powyżej działania prowadzone przez miasto przy pomocy Radnych Miasta doprowadziły do ustalenia faktycznej wagi odpadów komunalnych co zostało uwzględnione w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dodatkowo w 2020 roku planowane są dalsze działania związane z kontynuacją weryfikacji ilości odbieranych odpadów przez wykonawcę poprzez ważenie samochodów oraz sprawdzanie kodów kreskowych. Ważnym planowanym elementem uszczelnienia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Jordanowa jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zgodnego z obowiązującymi normami. W tym zakresie została przygotowana dokumentacja techniczna oraz procedura przetargowa. Analizując rynek pod względem konkurencyjności co do wykonawców zajmujących się odbiorem odpadów na naszym terenie, planowana jest również aktywizacja spółki komunalnej, której jedynym właścicielem jest miasto do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta w 2021 roku oraz dowożeniu ich do PSZOK.

Na końcu warto nadmienić, iż na obowiązującą stawkę ceny za odbiór odpadów komunalnych wpływa wiele czynników. Na kilka z nich Miasto Jordanów jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu należą do nich m.in.: tzw. opłata marszałkowska, wzrost cen energii, wzrost wynagrodzenia, częstotliwość odbiorów odpadów, zwiększona opłata za tonę w punktach odbioru, liczne zaniedbania z poprzednich lat. Jednakże podejmowane decyzje i realizowane działania jak wskazane powyżej w perspektywie kolejnego roku mogą przynieść wymierne efekty skutkujące ustabilizowaniem ceny dla mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski