Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miasta Jordanowa w dniu 23 grudnia 2019 r. uchwały Nr XIII/107/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. kształtują się następująco:

  • zbierane w sposób selektywny 23,00 zł
  • stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów 46,00 zł

Wzrost stawek opłaty wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Jordanowa, kosztu ich zbierania i zagospodarowania.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie środki, które zostaną wpłacone przez mieszkańców, zostaną umieszczone na wyodrębnionym rachunku i w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązuje generalna zasada, że Miasto nie będzie zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, lecz musi się on samofinansować.

Worki odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 7:00 do 15:00. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Ponadto informuje, iż można ubiegać się o zasiłek celowy do kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Burmistrz Miasta Jordanowa