1. Dokument ten określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Oczyszczalni Ścieków Wrzosy w Jordanowie.
 2. W związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010) oraz z Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XII/19/2019 z dnia 09.12.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady można dostarczyć w dniach:
  • w drugi piątek stycznia w godzinach 9:00-18:00,
  • 24 kwietnia w godzinach 9:00-18:00,
  • w drugi piątek lipca w godzinach 9:00-18:00,
  • w drugi piątek października w godzinach 9:00-18:00,
  • w uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.
 3. Należy stosować się do znaków oraz poleceń wydawanych przez obsługę PSZOK.
 4. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Miasta Jordanowa. Od w/w osób, odpady przyjmowane są nieodpłatnie, po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie miasta. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.
 5. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn, zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) wyłączenie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów problematycznych od mieszkańców i mogą być  udostępnione innym podmiotom wyłącznie  w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazywane są na czas realizacji zbiórki odpadów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 6. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane samochodami osobowymi, samochodami osobowymi z przyczepką, samochodami dostawczymi oraz ciągnikami rolniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 4 ton.
 7. Obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje osobie dostarczającej odpady, miejsce gdzie i w którym kontenerze je umieścić.
 8. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.
 9. Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posortowane rodzajowo zgodnie z poniższą listą:
  • odpady remontowo-budowlane w tym gruz, pochodzące z drobnych remontów nie wymagających zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę - gruz budowlany oraz resztki materiałów budowlanych m.in. kawałki płyt gipsowych, styropianowych, rur PVC i PE, płyt OSB, płytki i kafelki, kawałki drewna, wykładziny dywanowe itp. (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 80);
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny  m.in. pralki, lodówki, telewizory, radia, komputery (kod 16 02 11, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36);
  • opony (kod 16 01 03);
  • baterie i akumulatory (kod 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34);
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych m.in. opakowania po farbach, piankach izolacyjnych, tuszach, tonerach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, płyny hamulcowe, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć itp. (kod 13 02 07, 13 02 08, 15 01 10, 16 01 07, 16 01 13, 20 01 13, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28,  20 01 80);
  • przeterminowane lekarstwa (kod 20 01 31, 20 01 32);
  • lampy fluorescencyjne (kod 20 01 21);
  • odzież i tekstylia (kod 20 01 10, 20 01 11).
 10. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
  • szyb i części samochodowych;
  • szkło zbrojone i hartowane;
  • odpadów zawierających azbest;
  • części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.);
  • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
  • odpady w opakowaniach cieknących;
  • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych;
  • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach;
  • zmieszane odpady komunalne.
 11. Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady poremontowe i rozbiórkowe oraz gruz w ilościach nie większych niż 2m3 na rok.
 12. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów wymienionych w punkcie 9, nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności.
 13. Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 14. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko odpady dostarczone  w sposób umożliwiający ich selektywny odbiór.
 15. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami niniejszego regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 16. Po terenie PSZOK należy poruszać się pod nadzorem obsługi.
 17. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz przebywania dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 18. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik obsługujący Punkt na miejscu lub pod numerem telefonu 605 048 910, 691 953 399.
 19. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej https://jordanow.pl.
 20. Uwagi dot. funkcjonowania PSZOK należy składać pisemnie Burmistrzowi Miasta Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów.