Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miasta Jordanowa z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych (zm.uchwała nr XX/180/2021) Rady Miasta Jordanowa  z dnia 25 stycznia 2021r podstawowa opłata za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość od 1 lutego 2021 r. wyniesie 26,00 zł. Stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych ustalona została w wysokości 52,00 zł za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość.

Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miasta Jordanowa z 21 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych (zm.uchwała nr XX/180/2021) Rady Miasta Jordanowa  z dnia 25 stycznia 2021r

  • roczna ryczałtowa stawka opłaty podstawowej ustalona została wysokości 169,00 zł od domku letniskowego,
  • roczna ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych ustalona została w wysokości 338,00 zł od domku letniskowego .

Worki odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 7:00 do 15:00. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Ponadto informuje, iż można ubiegać się o zasiłek celowy do kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Burmistrz Miasta Jordanowa