Banner BO

Głosowanie trwa od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września 2022 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2023),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

  • Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce nr 5371/1 (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania
  • Oświetlenie stadionu sportowego I etap (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania
  • „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej I etap roboty budowlano – ziemne (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania

Głosować można poprzez:

Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.  W przypadku głosowania profilem zaufanym e-puap autoryzacja konta w systemie następuje automatycznie, co zostaje potwierdzone wiadomością e-mail. Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.

  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Centrum Kultury i Biblioteka Miejska, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

https://konsultacje.jordanow.pl/pl/budzet/glosowanie/11

Do pobrania: karta do głosowania

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 21.09.2022 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2023 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!