Drukuj

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik do postanowienia