PROTOKÓŁ z posiedzenia

II sesji  Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

(odbyło się 20.12.2018 r. godz. 10:00 miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Pani Anna Czech przywitała zaproszonych gości oraz radnych, na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad jak również zaproponowała przyjęcie porządku obrad w brzmieniu:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podsumowanie projektu „Przestrzeń dla Seniorów”.
 6. Podsumowanie projektu „Aktywni Seniorzy w akcji”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Rekomendacji w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami”.
 8. Podjęcie wniosku o przedstawienie Radzie Miasta zbiorczych uwag i sugestii Seniorów zgłoszonych podczas przeprowadzonego badania ankietowego. 
 9. Wolne wnioski, dyskusja.
 10. Zakończenie obrad Sesji.

Członkowie Rady nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji.

Ad 4. Przewodnicząca Rady przedstawiła następnie informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

Uchwały: W dniu 7 września 2018 roku Miejska Rada Seniorów przyjęła Uchwałę nr 1/IX/2018 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Uchwały Rady Miasta Jordanowa w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Spotkania

MRS razem z jordanowskimi seniorami wzięła udział w następujących wydarzeniach:

 •  w lipcu i sierpniu seniorzy przeprowadzali badanie ankietowe sytuacji, potrzeb i potencjału seniorów w Jordanowie wśród osób, które ukończyły 60 lat. Badania ankietowe były prowadzone w celu opracowania Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa.
 • 30 sierpnia odbyło się spotkanie robocze dotyczące udziału przedstawicieli MRS w oficjalnych uroczystościach upamiętniających wybuch II Wojny Światowej, które miały odbyć się we wsi Wysoka.
 • w dniach 3-4 września w ramach Projektu „Przestrzeń dla seniorów” odbyła się wizyta konsultacyjna seniorów z Miechowa i Zawoi. Był czas na wymianę doświadczeń i dyskusję o podejmowanych działaniach przez Rady Seniorów w środowisku senioralnym. Odbył się spacer badawczy przestrzeni publicznej po rynku oraz wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Trudnego Zawierzenia z komentarzem o historii miasta. Na koniec wizyty seniorzy przeszli Questem – wyprawą odkrywców „Węgierskim traktem przez Jordanów” i wypełnili ankiety dotyczące przestrzeni publicznych.
 • 7 września 2018 r. odbyło się spotkanie Miejskiej Rady Seniorów dotyczące zaopiniowania projektu Uchwały  Rady Miasta Jordanowa w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 • 21 września na spotkaniu roboczym MRS dyskutowała o planie pracy w roku 2018.
 • 8 października spotkanie było poświęcone określeniu kierunków rozwoju polityki senioralnej oraz jej głównych celów
 • 24 października  warsztaty w Sali MOK. Było to drugie spotkanie poświęcone określeniu kierunków rozwoju polityki senioralnej oraz jej głównych celów.
 • 8 listopada 2018 roku przygotowanie kotylionów na święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
 • 16-18 listopada warsztaty z Fundacją ZNAK w Rabce Zdrój, w których wzięli udział seniorzy z 10 miejscowości. Omawialiśmy bieżące problemy działalności Rad Seniorów wszystkich uczestników: Andrychowa, Brzeska, Jordanowa, Kęt, Miechowa, Nowego Targu, Raciechowic, Wadowic, Wiśniowej i Zabierzowa. Rozmawialiśmy  też o partycypacji wyborczej osób starszych i roli Rad Seniorów w propagowaniu udziału osób starszych w wyborach.
 • 26 listopada 2018 r. konsultacje w Klubie Pogodnego Seniora nad tworzeniem Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa z udziałem Burmistrza Miasta.
 • 27 listopada 2018 r. warsztaty planistyczne o dostosowaniu przestrzeni publicznych oraz tras turystycznych do potrzeb seniorów z udziałem Burmistrza Miasta.
 • 6 grudnia 2018 r. powtórzenie konsultacji założeń i celów tworzonej Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa tym razem z grupą seniorów skupionych przy MOK, oraz z seniorami ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 • 10-11 grudnia udział w konferencji Fundacji Mapa Pasji w Krakowie podsumowującej projekt „Przestrzeń dla Seniorów”.
 • 11 grudnia udział w konferencji Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK podsumowującej projekt „Aktywni Seniorzy w Akcji

Ad 5. W tym punkcie Przewodnicząca zaprezentowała informację dotyczącą  projektu „Przestrzeń dla Seniorów”.

Jordanowscy Seniorzy  brali udział w projekcie Fundacji Mapa Pasji – Przestrzeń dla seniorów, obejmującym działania w 6 małopolskich gminach (Miechów, Zabierzów, Tokarnia,  Jordanów, Zawoja, Łącko). Były to warsztaty poświęcone przestrzeni fizycznej  - dostosowywaniu przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, Questy angażujące seniorów w aktywność fizyczną i dotyczące dobrych praktyk w tym obszarze w kontekście seniorów właśnie. Warsztaty dotyczyły również przestrzeni obywatelskiej – wyrażania potrzeb i wspólnego działania z samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz działania wewnątrz środowiska senioralnego.27 listopada w UM odbyły się warsztaty planistyczne. Wzięli w nich udział seniorzy z Jordanowa:  Miejska Rada Seniorów, Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Miasta Jordanowa oraz niezrzeszeni seniorzy z naszego miasta. Warsztaty były poświęcone barierom architektonicznym w przestrzeni miejskiej. Z wycieczki po centrum Jordanowa pod okiem specjalisty – urbanisty  Pani Dagmary zostały  opracowane „Rekomendacje w zakresie dostosowania przestrzeni publicznych w Jordanowie do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami”, które MRS przedłoży Radzie Miasta na najbliższej sesji z wnioskiem o ich analizę i podjęcie stosownych działań. W dniach 10-11 grudnia w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca ten Projekt, w której wzięli udział Seniorzy. Podczas konferencji zastanawiano się Jak tworzyć przestrzeń dla seniorów? Zainteresowani seniorzy uczestniczyli w wycieczce wybranym questem historycznym po centrum Krakowa.  Konferencja była okazją do spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnych inspiracji.

Ad 6. Przewodnicząca podsumowała projekt „Aktywni Seniorzy w akcji”

Miejska Rada Seniorów powstała przy wsparciu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, a szczególnie Pana dr Grzegorza Demela. W 2018 roku pod jego kierownictwem grupa inicjatywna, a potem już MRS  wraz  z Seniorami,  którzy brali udział w pracach Rady w ramach tego projektu, przeprowadzała z mieszkańcami Jordanowa w wieku 60+ ankiety pozwalające zdiagnozować środowisko senioralne Miasta Jordanowa. Łącznie przeprowadzono ankiety ze 168 seniorami. Pan Grzegorz Demel opracował wyniki przeprowadzonych  ankiet i sporządził Raport z diagnozy sytuacji potrzeb i potencjału osób starszych w Jordanowie. Pod kierunkiem Pani  Anny Miodyńskiej w ramach projektu seniorzy pracowali nad stworzeniem Strategii Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2024. Oprócz pracy warsztatowej,  odbyły się tej sprawie konsultacje z seniorami z Klubu Pogodnego Seniora przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Jordanowe na ul. Banacha, oraz z seniorami skupionymi przy Miejskim Ośrodku Kultury Rynek 2.  Strategia Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2024 zostanie przedłożona  Radzie Miasta Jordanowa celem przyjęcia jej założeń do realizacji na początku 2019 roku. W ramach tego projektu Seniorzy  brali udział w licznych warsztatach z przedstawicielami Rad Seniorów z innych gmin miejskich i wiejskich. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń, podpatrzenie tych dobrze funkcjonujących, mających spory staż oraz nawiązanie kontaktów. Seniorzy wzięli udział w dwóch warsztatach wyjazdowych, na wiosnę do Niedzicy i jesienią do Rabki Zdrój. Warsztaty umożliwiają kontakt z innymi Radami Seniorów. Wymianę doświadczeń - jak radzić sobie z problemami, jak współpracować z samorządem, jak aktywizować seniorów i jak docierać do nich z informacjami.11 grudnia Seniorzy zaangażowani w prace Rady wzięli udział w Konferencji Podsumowującej Projekt Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK – Aktywni Seniorzy w Akcji, która odbyła się w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Projekt ten był realizowany w 10 małopolskich miastach i gminach.  W czasie konferencji odbyła się dyskusja – Jak Rady Seniorów komunikują się z seniorami? Jest to trudny temat, z którym i nasza Miejska Rada Seniorów też musi się mierzyć

Ad. 7        

W tym punkcie Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę i poddała ją pod głosowanie. Radni obecni jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały. (10 głosów)

Ad. 8

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła WNIOSEK NR II.1.2018 w sprawie przyjęcia do realizacji zbiorczych uwag i sugestii Seniorów zgłoszonych podczas przeprowadzonego badania ankietowego.

Ad. 9

W tym punkcie Burmistrz Miasta odniósł się do przedstawionych obszarów we wniosku dotyczących uwag i sugestii. Stwierdził, że w wielu obszarach podejmowane są rozmowy a także działania, mające na celu poprawę komfortu korzystania z przejazdów komunikacji, bezpieczeństwa, zagwarantowania opieki lekarskiej. W chwili obecnej trwają prace w budynku Rynek 2 gdzie zostanie wygospodarowana przestrzeń z przeznaczeniem na spotkania seniorów.

Odnosząc się do kwestii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poinformował, że są to koszty rzeczywiste wyliczone na podstawie danych, został wprowadzony program naprawczy, mający na celu weryfikację ponoszonych kosztów oraz ilość zebranych odpadów. 

Przedstawiciel ogródków działkowych życząc Radnym owocnej pracy na rzecz środowiska seniorów, zwróciła się z prośbą o zainteresowanie terenem wokół ogródków działkowych, gdyż jest on niewykorzystany.

Przewodniczący Stowarzyszenia Trzeźwości DOM Krzysztof Działek, zaznaczył iż ważne jest by przy pomocy MRS stworzyć wspólne miejsce spotkań dla seniorów, tak aby nie zaprzepaścić dotychczas wypracowanych form wsparcia na rzecz osób starszych. Środowisko seniorów jest bardzo zainteresowane taką formą spędzania czasu. Stowarzyszenie prowadziło przez wiele lat klub pogodnego seniora ale z uwagi na zakończenie projektu przez Urząd Wojewódzki, który dofinansowywał ten rodzaj wsparcia nie jest możliwa w obecnym czasie jego kontynuacja. Zasady nowego programu z którego jest możliwe pozyskanie dofinansowania wskazują na wymogi w zakresie odpowiedniego dostosowania pomieszczeń, wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych, a dopiero po upływie roku możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie.  W chwili obecnej kondycja finansowa Stowarzyszenia nie pozwala na podjęcie powyższych działań.  

Następnie Przewodnicząca w imieniu RADY podziękowania za współpracę i wspieranie działań:

 • Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK.
 • Szczególnie Panu dr Grzegorzowi Demelowi za pomoc w tworzeniu naszej MRS i za pracę włożoną w projekt zdiagnozowania naszego seniorskiego środowiska oraz  w opracowanie Raportu  z diagnozy sytuacji potrzeb i potencjału osób starszych w Jordanowie.
 • Pani Annie Miodyńskiej za pracę nad stworzeniem  założeń Strategii  Polityki Senioralnej dla Miasta Jordanowa na lata 2019-2024
 • Pani Sylwii Gajownik  za organizację warsztatów wyjazdowych i przyjazną ich atmosferę, za możliwość nawiązania kontaktów z innymi Radami Seniorów i wymianę doświadczeń.
 • Fundacji Mapa Pasji 
 • Pani Annie Jarzębskiej, Panu Krzysztofowi Florysowi za wskazanie kierunków działania nad przestrzenią publiczną i pracę włożoną w realizację projektu oraz za wizyty studyjne, gdzie seniorzy mogli dyskutować o podejmowanych działaniach w swoim środowisku senioralnym.
 • Pani Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – byłej już Pani Władysławie Grzybacz
  i obecnej Pani Marii Rapacz oraz Pani Przewodniczącej Zarządu Osiedla Miasta Jordanowa za czynne wspieranie prac MRS. Prosimy o jeszcze.
 • Panu Dyrektorowi Stowarzyszenia Trzeźwości DOM  Panu Krzysztofowi Działkowi
 • Panu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Panu Janowi Hanusiakowi oraz
 • Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Zofii Gospodarczyk – z myślą o zacieśnieniu współpracy w nowym roku.
 • Pani Lucynie Gwiazdonik za opiekę nad MRS daleko wykraczającą poza jej urzędowe obowiązki.

Dziękuję też tym wszystkim, których nie wymieniłam z nazwiska i funkcji, a pracowali nad stworzeniem i brali udział w pracach MRS, lub tylko życzliwie nam kibicowali.

Ad.10

Na tym obrady zakończono. Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Maria Migas

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech