Obiekt dostępny:

 • Kwiecień – Wrzesień od poniedziałku do niedzieli  w godzinach: 8.00 – 20.00
 • Październik - Marzec od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 8.00 - 18.00
 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się  z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 3. Urządzenia są przeznaczone do rekreacyjnego treningu.
 4. Ćwiczenia  powinny być wykonywane  zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich intensywność dopasować do indywidualnej kondycji.
 5. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni.
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych, jak również podejmowania się samodzielnej naprawy urządzeń.
 7. Siłownia jest ogólnodostępna i nieodpłatna.
 8. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią.
 9. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 10. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 11. Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 12. Grupy szkolne  mogą korzystać z siłowni tylko pod nadzorem nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 14. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 15. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak również palenia tytoniu.
 16. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 17. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
 18. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
 19. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni nie odpowiada.
 20. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora siłowni.

Administrator siłowni

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie

tel. 18 25 75 531, 18 26 75 690

logotypy ue