logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, iż zgodnie z ustaleniami zawartymi z przedstawicielem zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację dokumentacji projektowej związanej z renowacją plant jordanowskich wykonanie dokumentacji technicznej dla segmentów, które obecnie są w realizacji nastąpi do dnia 15.10.2019 r. We wskazanej dokumentacji dokonano licznych zmian co do pierwotnego projektu, które były związane z ustaleniami Komitetu Rewitalizacyjnego i oczekiwaniami mieszkańców m. in. zmieniono formę fontanny, zmieniono rodzaj nawierzchni na alejkach parkowych, ustalono na nowo przebieg instalacji zasilających elektrycznych i wodnych tak aby nie kolidowały z istniejącym drzewostanem. Warto nadmienić, że zmiana projektu rozpoczęła się od przygotowania nowej mapy do celów projektowych, gdyż mapy na których realizowany był pierwotnie projekt nie odzwierciedlały stanu istniejącego.

 

W związku z powyższym planowane są przed okresem zimowym, jeżeli pogoda pozwoli roboty budowlane polegające na wykonaniu lub dokończeniu instalacji energetycznej i wodnej oraz ułożeniu kostki granitowej łupanej i ciętej na głównych alejkach plant lub jeżeli wystąpią niekorzystne warunki pogodowe w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą zostaną ustalone doraźne rozwiązania w tym zakresie, które umożliwią swobodna komunikację na plantach w okresie zimowym. Dalsze roboty planowane są w I kwartale 2020 roku. Dodatkowo warto nadmienić, iż termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 10.09.2020 r. co zostało zatwierdzone przez Instytucje Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego umożliwiając tym samym dokończenie całości zadania i otrzymanie przyznanego dofinansowania.

Jednocześnie informuje, iż do końca października br. planowany jest odbiór etapu I prac na budynku przy ul. Rynek 2. Zakres odbioru obejmuje elewacje budynku i pokrycie dachowe, po którego pozytywnym przebiegu możliwe będzie rozebranie rusztowań.