logotypy ue

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach RPO WM.

Wartość projektu 1 712 184,83 zł wartość dofinansowania 1 367 250,14 zł.

 

Projekt zakłada budowę dróg rowerowych (ciągów pieszo rowerowych) łączących południową część miasta Jordanów z Rynkiem (Trasa A i Trasa B) oraz trasy łączącej ul. Piłsudskiego (droga krajowa DK28) z ul. Generała Maczka (droga powiatowa DP K1685) z Zespołem Szkół im bł. ks. Dańkowskiego (Trasa C i Trasa D).

W południowej części miasta przewidywana jest budowa regionalnej trasy rowerowej – VeloBeskid, z którą to trasą będą połączone Trasy A i B. Zapewnią one powiązanie dla transportu rowerowego centrum miasta z siecią regionalnych tras rowerowych ważną dla rozwoju turystyki miasta i regionu.

Celem bezpośrednim zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu będącej wynikiem zmiany w mobilności miejskiej ograniczenie przejazdów samochodem na rzecz jednośladu.

Na trasy rowerowe do realizacji składa się 5,14 km tras:

- trasa rowerowa A – Dworzec Kolejowy – Rynek o długości ok. 1,69km

- trasa rowerowa B – okolice Szpitalnego Działu – ul. Kolejowa o długości ok. 0,76km

- trasa rowerowa C – ul. Piłsudskiego (DK28) – ul. Gen. Maczka o długości ok. 1,16km

- trasa rowerowa D – ul. Gen. Maczka (DP K1685) – Zespół Szkół o długości ok.1,53km

Poszczególne trasy będą wytyczone po istniejących drogach publicznych, drogach wewnętrznych oraz nowo budowanymi odcinkami dróg. Dodatkowo przy trasach przewidziano montaż stojaków rowerowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych.

Ze względu na długość tras rowerowych nie przewiduje się miejsc odpoczynku, ponieważ projektowane trasy przebiegają w terenie zurbanizowanym.

Przewiduje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego na długości ok. 5,14km istniejących

lub planowanych do budowy odcinków tras,

- remont nakładkowy dróg asfaltowych o łącznej długości ok. 0,64km,

- budowa nowych dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok.2,25 km,

- przebudowa chodników na drogi dla rowerów i pieszych (ciągi pieszo-rowerowe) o łącznej długości ok. 0,64km,

- niezbędna przebudowa linii energetycznej o łącznej długości ok. 0,7km,

- przebudowa odwodnienia na niezbędnych odcinkach.