logotyp UE

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: zadania pn. „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa”

Po wielomiesięcznych staraniach, które rozpoczęły się zaraz po objęciu przeze mnie stanowiska Burmistrza Miasta polegających na licznych wyjazdach do instytucji dotującej zadanie – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wizytach w Urzędzie Wojewódzkim, Starostwie Powiatowym oraz spotkaniach na radach budowy z Wykonawcą zadania i jego zespołem projektowym do Urzędu Miasta Jordanowa wpłynęło oficjalne stanowisko z Urzędu Marszałkowskiego o braku możliwości realizacji przedmiotowego zadania w obecnej formie. Konsekwencją stanowiska Urzędu Marszałkowskiego jest formalny brak dofinansowania na przedmiotowe zadanie w kwocie 1 367 250,14 zł. Problem rozpoczął się już na początku roku w momencie weryfikacji założeń przyjętych przez poprzednią Panią Burmistrz w Planie Funkcjonalno Użytkowym. Pierwotne założenia wskazywały na budowę ścieżek rowerowych w miejscach gdzie biegną drogi publiczne oraz oznakowanie ich w sposób jednoznacznie wykluczający ruch pojazdów mechanicznych, a nawet ruch pieszych. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia, gdyż spowodowało by brak możliwości dojazdu mieszkańców do swoich posesji m.in. do ul. Kopernika, czy też ul. Kolejowej. Takie stanowisko przyjęło również Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Co więcej w organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostę Suskiego wskazano oznakowanie jak dla dróg publicznych wykazując tym samym brak możliwości oznakowania znakami określającymi, iż są to ścieżki rowerowe. Liczna korespondencja z Urzędem Marszałkowskim oraz prowadzone rozmowy wskazywały jednoznacznie, iż dofinasowanie zostało udzielone na wykonanie ścieżek rowerowych przedstawionych przez poprzednią władzę we wniosku aplikacyjnym, w związku z powyższym nie ma możliwości zmiany zakresu zadania, a pozyskane środki z funduszy unijnych nie mogą zostać wykorzystane na roboty związane z budową dróg publicznych.

Brak realnego podejścia poprzedniej władzy przy składaniu wniosku o dofinansowanie zadania spowodował, iż otrzymane dofinansowanie nie mogło być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a pierwotny pomysł wykorzystania nowopowstałych ścieżek rowerowych jako dróg publicznych był sprzeczny z zapisami wniosku i w takiej formie nie mógł się ostać.

Biorąc pod uwagę stanowisko Urzędu Marszałkowskiego została podpisana w dniu 23.09.2019 r. ugoda pomiędzy Wykonawcą zadania a Miastem. We wskazanej ugodzie Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, które poniosło Miasto w tym: Planu Funkcjonalno Użytkowego, kosztów sporządzenia wniosku aplikacyjnego, analiz ekonomicznych i finansowych, kosztów inspektora nadzoru oraz odsetek związanych ze zwrotem otrzymanego dofinansowania. Dodatkowo z Wykonawcą zawarty został aneks, w którym wskazano rezygnacje z realizacji odcinków ścieżek rowerowych A - Dworzec Kolejowy – Rynek o długości ok. 1,69 km oraz D  - ul. Gen. Maczka (DP K1685) – Zespół Szkół im. Bł. Ks. P. Dańkowskiego o długości ok.1,53km pozostawiając w mocy wszelkie inne postanowienia podpisanej pierwotnie umowy. W ramach zadania wykonano natomiast odcinki B - okolice Szpitalnego Działu – ul. Kolejowa o długości ok. 0,76km oraz C - ul. Piłsudskiego (DK28) – ul. Gen. Maczka o długości ok. 1,16km, które po oznakowaniu będą funkcjonowały jako drogi publiczne. Takie a nie inne rozwiązanie było jedynym racjonalnym wyjściem z sytuacji albowiem wniosek aplikacyjny obarczony był wadą niemożliwą do usunięcia już na etapie jego sporządzenia. Pomimo licznych koncepcji i prób, które Urząd podejmował by w całości doprowadzić do wykonania zadania, z uwagi na niezmienne stanowisko instytucji dotujących przedsięwzięcie, należało podjąć odpowiednie kroki by jako priorytet dla Urzędu doprowadzić do finalizacji tych odcinków, które z mocy prawa i w świetle obowiązujących przepisów oraz granic wniosku aplikacyjnego można było uznać za wykonane. Jako Burmistrz i mieszkaniec Jordanowa od zawsze stawiałem na piedestale interesy naszego Miasta, dlatego też z myślą o mieszkańcach, biorąc pod uwagę stanowisko wszystkich zainteresowanych instytucji, które były objęte realizacją zadania, należało doprowadzić do takiej a nie innej decyzji. Zapewne, gdyby na etapie składania wniosku aplikacyjnego, poprzednia władza w sposób rzetelny i właściwy podeszła do problemu, który jest powszechnie znany w naszym Mieście to dziś mieszkańcy mogliby korzystać całej planowanej trasy. Niestety nieprawidłowości, zaniechania i brak horyzontalnego poglądu na problemy, z którymi boryka się nasze Miasto doprowadziły do tego, że wniosek aplikacyjny sporządzony przez poprzednią władze nie mógł zostać realnie wykonany, co potwierdzają instytucje, do których Urząd zwracał się o zajęcie stanowiska w sprawie. Jednakże wychodząc naprzeciw zaistniałemu problemowi, które swoją genezę miał już na etapie sporządzenia wniosku należało w interesie Miasta doprowadzić do tego, byśmy mogli jako mieszkańcy korzystać z tej części trasy, którą Wykonawca zrealizował zgodnie z przepisami prawa i wyrażoną aprobatą instytucji.

Mając na uwadze ogrom problemu, z którym zostałem zmuszony się zmierzyć już na początkowym etapie objęcia przeze minie stanowiska Burmistrza naszego Miasta, czasochłonność i trud w rozważeniu najwłaściwszej koncepcji z uwagi na stanowiska wszystkich instytucji, mogę zapewnić Państwa, iż realizując swoje cele i założenia, by rozwijać nasze Miasto pod względem infrastruktury, gospodarki i nowych technologii przed przystąpieniem do złożenia wniosku aplikacyjnego w zakresie jakiegokolwiek istotnego przedsięwzięcia dla naszego Miasta, będę w sposób szeroko horyzontalny patrzył na całokształt wykonania zadania, by taka sytuacja jaka wynikła przy wykonaniu przedmiotowego zadania nie miała ponownie miejsca.

Życzę swoim mieszkańcom i sobie samemu, byśmy cieszyli się i korzystali z tych tras, które można uznać za wykonane, a poprzedniej władzy dziękuję za pomysł na realizację zadania, który gdyby został przygotowany już na pierwotnym etapie w sposób prawidłowy i właściwy to dziś Miasto Jordanów mogłoby dumnie cieszyć się z uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie.

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski