logotypy ue

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

Zakończyła się faza budowy mająca na celu przeniesienie drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi.

 

Zaprojektowany i wykonany - na podstawie decyzji Starosty Suskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - został nowy odcinek drogi na długości 295 m w ciągu ulicy Hajdówka w rejonie działki nr 5547/3 w Jordanowie, w zakresie poszerzenia jezdni oraz odwodnienia rowem otwartym, drenażami i kanalizacją (przepustami).

Inwestycja została zlokalizowana poza obrębem istniejącego pasa drogowego z koniecznością zajęcia dodatkowego terenu. W tym celu zostały przejęte (wywłaszczone) za odszkodowaniem nieruchomości, które zostały przeznaczone pod budowę drogi.

Realizacja inwestycji umożliwia bezpieczny dojazd mieszkańcom do posesji. Dodatkowo poszerzenie drogi zapewniło bezpieczne wymijanie samochodów jadących z naprzeciwka. Powstanie nowego odcinka drogi zabezpiecza skarpę przed dalszymi osunięciami wynikającymi z drżenia infrastruktury powodującego zagrożenia dla skarpy. Nowe odwodnienia zmniejszają wpływ nagłych zjawisk atmosferycznych na skarpę.

Realizacja projektu zabezpiecza miasto przed brakiem dostępu, a także uszkodzeniem infrastruktury strategicznej wchodzącej w skład sieci wodociągowej zasilającej miasto.

Wartość projektu po zmianach 1 389 123,15, wartość dofinansowania 1 115 993,23 zł.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO WM 2014-2020.