Drukuj

logotypy ue

Ogłoszenie nr 12787 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Jordanów: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (URL): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres
Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w ramach projektu „E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, które mogą być realizowane przez jednego wykonawcę lub przez różnych wykonawców. Wykonawca(cy) podpisze(ą) odrębne umowy dla poszczególnych części. Część 1. Dostawa systemu ochrony poczty w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 1. Na dostarczony system Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny oraz co najmniej roczny serwis z aktualizacjami w trybie 8 godz./5 dni. Czas reakcji na następny dzień roboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1- załącznik nr 6a. Część 2. Dostawa i konfiguracja serwera, zestawów komputerowych oraz systemu kopii zapasowej i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2. Na dostarczony serwer, zestawy komputerowe oraz system kopii zapasowej Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny na miejscu z opcją naprawy dnia następnego. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do akceptacji Zamawiającemu, dokument wystawiony przez producenta serwera oraz oferowanych komputerów (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), potwierdzający, że oferowany serwer, komputery oraz system kopii zapasowej, będą objęte gwarancją na zasadach określonych w § 6 ust. 2-4 wzoru umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2- załącznik nr 6b. Część 3. Dostawa agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3. Na dostarczony agregat Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny na miejscu z opcją naprawy dnia następnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3- załącznik nr 6c. Część 4. Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4. Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych swym zakresem obejmuje: 1)uruchomienie punktu potwierdzania profili zaufanych: a)dostosowanie procedur związanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektów oświadczeń załączanych do wniosku, b)audyt i aktualizacja polityki bezpieczeństwa i dokumentacji ochrony danych osobowych, 2)elektronizacja procesu prowadzenia dialogu społecznego: a)zakup licencji elektronicznego systemu dialogu społecznego dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego na serwerach Urzędu Miasta Jordanowa i asysta techniczna, c)opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, 3)uruchomienie systemu komunikacji mobilnej: a)zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzędu Miasta Jordanowa i asysta techniczna, c)opracowanie i wdrożenie e-usługi w systemie na platformie ePUAP, 4)uruchomienie e-usług finansowych: a)zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego i asysta techniczna, c)zakup licencji portalu informacyjno-płatniczego dla Urzędu Miasta Jordanowa, d)wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego i asysta techniczna, e)opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, f)wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania systemowego i bazodanowego, 5)wdrożenie e-usług publicznych dla urzędu: a)audyt obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-usług, b)przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-usług, c)przygotowanie formularzy e-usług, d)konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-usług, 6)szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej usług i aplikacji w zakresie e-administracji: a)administrator platformy ePUAP (16 godz. x 1 gr. x 1 os./gr. = 16 godz.), b)wydawanie profili zaufanych (8 godz. x 1 gr. x 2 os./gr. = 8 godz.), c)szkolenie informacyjne dla osób zaangażowanych w realizację e-usług (4 godz. x 2 gr. x 10 os./gr. = 8 godz.).

II.5) Główny kod CPV: 48613000-8
Dodatkowe kody CPV:48612000-1, 48517000-5, 48442000-8, 48600000-4, 48422000-2, 48900000-7, 72246000-1, 72268000-1, 72265000-0, 72263000-6, 72262000-9, 72261000-2, 79212200-5, 80511000-9, 30200000-1, 48822000-6, 30213300-8, 48000000-8, 30200000-1, 31122000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 07/09/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a)Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: Część nr 1.: 15 000,00 zł. Część nr 2.: 60 000,00 zł. Część nr 3.: 50 000,00 zł. Część nr 4.: 300 000,00 zł. b)Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości nie mniejszej niż: Część nr 1.: 15 000,00 zł. Część nr 2.: 60 000,00 zł. Część nr 3.: 50 000,00 zł. Część nr 4.: 500 000,00 zł. c)Zamawiający wymaga, aby wykonawca składający oferty: -na cztery części zamówienia posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 425 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 625 000,00zł, -na część 1. oraz 2. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 75 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 75 000,00zł, -na część 1. oraz 3. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 65 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 65 000,00zł, -na część 1. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 315 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 515 000,00zł, -na część 2. oraz 3. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 110 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 110 000,00zł, -na część 2. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 360 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 560 000,00zł, -na część 3. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 350 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 550 000,00zł, -na część 1., 2. oraz 3. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 125 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 125 000,00zł, -na część 1., 2. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 375 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 575 000,00zł, -na część 1., 3. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 365 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 565 000,00zł, -na część 2., 3. oraz 4. środki finansowe lub zdolność kredytową, zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 410 000,00 zł, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż: 610 000,00zł, d)na potwierdzenie spełniania ww. warunków należy złożyć: dla części 1.: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: 15 000,00 PLN, -kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 15 000,00 zł, ważnej do końca realizacji części 1. zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, dla części 2.: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: 60 000,00 PLN, -kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 60 000,00 zł, ważnej do końca realizacji części 2. zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, dla części 3.: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: 50 000,00 PLN, -kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 50 000,00 zł, ważnej do końca realizacji części 3. zamówienia (w przypadku polisy z krótszym terminem, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dostarczy kolejną polisę ważną do końca realizacji części 3. zamówienia), wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, dla części 4.: -informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż: 300 000,00 PLN, -kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 500 000,00 zł, ważnej do końca realizacji części 4. zamówienia (w przypadku polisy z krótszym terminem, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dostarczy kolejną polisę ważną do końca realizacji części 4. zamówienia), wraz z potwierdzeniem jej opłacenia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Wykonawca musi wykazać: Część 1.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 dostawy polegającą/e na dostawie systemów ochrony poczty. Część 2.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 dostawy polegającą/e na dostawie i konfigurowaniu serwerów, wykonał należycie minimum 2 dostawy polegającą/e na dostawie i konfigurowaniu zestawów komputerowych w ilości obejmującej łącznie min. 5 zestawów komputerowych (za zestaw komputerowy uważa się: jednostkę centralną, monitor, klawiatura i mysz komputerową) oraz wykonał należycie minimum 2 dostawy polegającą/e na dostawie systemu kopii zapasowych. Część 3.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 dostawy polegającą/e na dostawie agregatu prądotwórczego. Część 4.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum co najmniej dwie usługi polegające na dostarczeniu oraz wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu dziedzinowego wraz z portalem do świadczenia e-usług o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każda. Przez zintegrowany system dziedzinowy Zamawiający rozumie system złożony co najmniej z obszarów: budżetowo-sprawozdawczego, finansowo-księgowego, obsługi dochodów podatkowych i opłat, ewidencyjno-administracyjnego. Przez portal do świadczenia e-usług Zamawiający rozumie system do obsługi klientów urzędu, za pomocą którego mogą oni uzyskać informację o zobowiązaniach finansowych wobec urzędu oraz dokonać płatności. b)Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż: Część 1.: Wykonawca musi dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie instalowania i konfigurowania systemów ochrony poczty. Część 2.: Wykonawca musi dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie instalowania i konfigurowania serwerów Windows lub Linux, co najmniej roczne doświadczenie w zakresie instalowania, konfigurowania sprzętu komputerowego oraz systemu kopii zapasowych. Część 3.: wykonawca musi dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zakresie dostaw agregatów. Część 4.: wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dziedzinowych dla jednostek sektora finansów publicznych, c)Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych poniżej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Uwaga!. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa jw., Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie d)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga! Dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

dla części 4. – próbka potwierdzająca oferowaną opcjonalną funkcjonalność systemów oraz wymaganą funkcjonalność systemów zgodnie z funkcjonalnościami wskazanymi w formularzu (załącznik nr 1d). Zainstalowane na nośniku oprogramowanie i przykładowe dane muszą pozwolić na zbadanie cech i funkcjonalności, określonych w SIWZ. Przykładowe dane nie mogą naruszać zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku jej naruszenia Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Próbkę należy załączyć na płycie CD/DVD lub dysku przenośnym. CD/DVD/dysk powinny być tak przygotowane, aby w łatwy sposób pozwalały na uruchomienie umieszczonych na nich programów/systemów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1.: 500,00 (słownie: pięćset złotych) Część 2.: 1 000,00 (słownie: tysiąc złotych) Część 3.: 1 000,00 (słownie: tysiąc złotych) Część 4.: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 31.01.2017 r. do godz. 10:30 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)w pieniądzu – przelew na rachunek bankowy, na nr rachunku bankowego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 20014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). w kasie Zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, Rynek 1, pok. nr 3. Wadium należy wnieść z dopiskiem „Wadium – „E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” część nr .....” 5.Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium w kasie (dotyczy form określonych w ust. 4 pkt 2 - 5) lub na koncie zamawiającego (forma określona w ust. 4 pkt 1) muszą znaleźć się wyżej wymienione formy wadium. 6.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub innej formy wadium 7.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 1)jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 2)jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1) niniejszego rozdziału SIWZ. 9.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
   


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/01/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Dostawa sprzętu: system ochrony poczty - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa systemu ochrony poczty w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 1. Na dostarczony system Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny oraz co najmniej roczny serwis z aktualizacjami w trybie 8 godz./5 dni. Czas reakcji na następny dzień roboczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7, 72265000-0, 72263000-6, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Dostawa sprzętu: serwer – 1 sztuka, zestaw komputerowy – 9 sztuk, system kopii zapasowych – 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i konfiguracja serwera, zestawów komputerowych oraz systemu kopii zapasowej i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2. Na dostarczony serwer, zestawy komputerowe oraz system kopii zapasowej Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny na miejscu z opcją naprawy dnia następnego. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do akceptacji Zamawiającemu, dokument wystawiony przez producenta serwera oraz oferowanych komputerów (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), potwierdzający, że oferowany serwer, komputery oraz system kopii zapasowej, będą objęte gwarancją.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1, 48822000-6, 48517000-5, 48600000-4, 72268000-1, 72265000-0, 72263000-6, 72261000-2, 30213300-8, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Dostawa: agregat prądotwórczy – 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3. Na dostarczony agregat Wykonawca zapewni co najmniej 2 letni okres gwarancyjny na miejscu z opcją naprawy dnia następnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/06/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych – 1sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych swym zakresem obejmuje: 1)uruchomienie punktu potwierdzania profili zaufanych: a)dostosowanie procedur związanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektów oświadczeń załączanych do wniosku, b)audyt i aktualizacja polityki bezpieczeństwa i dokumentacji ochrony danych osobowych, 2)elektronizacja procesu prowadzenia dialogu społecznego: a)zakup licencji elektronicznego systemu dialogu społecznego dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego na serwerach Urzędu Miasta Jordanowa i asysta techniczna, c)opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, 3)uruchomienie systemu komunikacji mobilnej: a)zakup licencji systemu komunikacji mobilnej dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzędu Miasta Jordanowa i asysta techniczna, c)opracowanie i wdrożenie e-usługi w systemie na platformie ePUAP, 4)uruchomienie e-usług finansowych: a)zakup licencji zintegrowanego systemu dziedzinowego dla Urzędu Miasta Jordanowa, b)wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego i asysta techniczna, c)zakup licencji portalu informacyjno-płatniczego dla Urzędu Miasta Jordanowa, d)wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego i asysta techniczna, e)opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, f)wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania systemowego i bazodanowego, 5)wdrożenie e-usług publicznych dla urzędu: a)audyt obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-usług, b)przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-usług, c)przygotowanie formularzy e-usług, d)konfiguracja ESP na ePUAP w zakresie świadczonych e-usług, 6)szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej usług i aplikacji w zakresie e-administracji: a)administrator platformy ePUAP (16 godz. x 1 gr. x 1 os./gr. = 16 godz.), b)wydawanie profili zaufanych (8 godz. x 1 gr. x 2 os./gr. = 8 godz.), c)szkolenie informacyjne dla osób zaangażowanych w realizację e-usług (4 godz. x 2 gr. x 10 os./gr. = 8 godz.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48613000-8, 48612000-1, 48517000-5, 48442000-8, 48600000-4, 48900000-7, 72268000-1, 72265000-0, 72263000-6, 72262000-9, 79212200-5, 80511000-9, 48000000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 07/09/2018
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 56
gwarancja 15
fukcjonalność 29

6) INFORMACJE DODATKOWE: Dla części 4 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1. Wszystkie załączniki


 Jordanów, dnia 25 stycznia 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PROŚBĘ/WNIOSEK  DOT.  PRZETARGU
„E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

I. Prośba/wniosek

Zwracam się z uprzejmą prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 03.02.2017r. uzasadniając prośbę tym, że jest zbyt mało czasu na przygotowanie próbki dla części 4. Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 -
w wymaganym zakresie.
Należy zwróci uwag, że źle przygotowana próbka wykluczy oferenta z postępowania.
Za przychylne ustosunkowanie się do prośby z góry dziękuję.

W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 24.01.2017 r. przez Wykonawcę wyżej przedstawioną prośbę/wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020),

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.W rozdziale XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
zmianie ulega ust. 3 polegający na wprowadzeniu nowej treści w brzmieniu
„3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.02.2017 r. do godz. 10:30.”.

2.W rozdziale XXII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
zmianie ulega zapis po przez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu:
„Oferty należy składać do dnia: 03.02.2017 r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat).”.

3.W rozdziale XXIII INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENIE OFERT
zmianie ulega ust. 2 polegający na wprowadzeniu nowej treści w brzmieniu:
„ 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 03.02.2017 r., o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 10 (sala obrad).”.


Jordanów, dnia 27 stycznia 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOT. PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

II. Zapytanie

W nawiązaniu do w/w postępowania o udzielenie zamówienia w formularzu wymaganego sprzętu Zamawiający tak opisał serwer, że na rynku istnieje tylko jeden model konkretnego producenta, spełniający wszystkie wymagania techniczne łącznie.

Zasada równoważności nie może w istocie oznaczać konieczności zaoferowania identycznego produktu jak wskazanego w opisie w związku z czym:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwera który zamiast panelu LCD posiada panel diagnostyczny LED sygnalizujący najważniejsze informacje o statusie serwera.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności 8GB dla pojedynczej karty – według naszej wiedzy hypervisor nie wymaga stosowania kart o pojemności 16GB.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwera z zasilaczami o mocy 500W – różnica niewielka i nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność sprzętu.

W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 27.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza serwer z panelem diagnostycznym w technologii LED.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki flash o pojemności 8GB dla pojedynczej karty.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwera z zasilaczami o mocy 500W.


Jordanów, dnia 30 stycznia 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

III. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi:

Jaka jest obecna i szacunkowa – docelowa ilość/liczba użytkowników zintegrowanego systemu dziedzinowego Urzędu Miasta Jordanowa?

W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 27.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Obecnie istnieje 30 użytkowników zintegrowanego systemu dziedzinowego, szacunkowo docelowo liczba ta może ulec powiększeniu do 40 użytkowników.Jordanów, dnia 02 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), z uwagi na ilość złożonych pytań oraz potrzebę modyfikacji SIWZ wydłuża termin składania ofert do dnia 06.02.2017r. do godz. 12:00,

zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. W rozdziale XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

zmianie ulega ust. 3 polegający na wprowadzeniu nowej treści w brzmieniu

„3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.02.2017 r. do godz. 12:00.”.

  1. W rozdziale XXII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

zmianie ulega zapis po przez wprowadzenie nowej treści w brzmieniu:

„Oferty należy składać do dnia: 06.02.2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat).”.

  1. W rozdziale XXIII INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENIE OFERT

zmianie ulega ust. 2 polegający na wprowadzeniu nowej treści w brzmieniu:

„ 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 06.02.2017 r., o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 10 (sala obrad).”.


 Jordanów, dnia 02 lutego 2017 r.


Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU
„E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

IV. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1.Które z zadań objętych częścią 4. zamówienia są według Zamawiającego kluczowe (w kontekście podwykonawstwa - zob. rozdział XII ust. 1 SIWZ)?
2.Wykonawca ma wątpliwość, co do konieczności wypełniania „oświadczenia dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca" (załącznik nr 2a do SIWZ, s. 3), w kontekście rozdziału XII ust. 2 i ust. 4 SIWZ, gdyż zamawiający nie przewidział możliwości, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP.
3.W odniesieniu do części Systemu Zamawiający wymaga umożliwienie eksport danych do systemu Besti@. Proszę podać niezbędne dane, informacje o systemie Besti@ umożliwiające stworzenie kompatybilnego pliku eksportowego.
4.Czy Zamawiający przed przeniesieniem danych, o którym mowa w załączniku nr 6d do SIWZ (s. 46) wykona we własnym zakresie pełną kopię zapasową danych?
5.Czy zadanie - „wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania systemowego i bazodanowego" (s. 48 załącznika nr 6d do SIWZ ) na pewno mieści się w zakresie prac objętych częścią 4. zamówienia?
6.Dla systemu komunikacji mobilnej nie podano warunków licencyjnych pomimo tego, że zakupu licencji na ten system wymaga Zamawiający. Jakie są warunki licencyjne w tym zakresie (pola eksploatacji)?
7.Od kiedy jest liczony okres dwuletniej rękojmi?
8.W odniesieniu do systemu dziedzinowego istnieje rozbieżność pomiędzy czasem trwania licencji: „co najmniej 30 letnia" (s. 19 załącznika nr 6d do SIWZ) i „licencja na czas nieokreślony" -s. 46 załącznika nr 6d do SIWZ. Proszę o sprecyzowanie SWIZ w tym zakresie.
9.Opis przedmiotu zamówienia z rozdziału IV ust. 1 SIWZ różni się nieznacznie od opisu przedmiotu umowy z § 3 ust. 1 załącznika nr 7d do SIWZ. Chodzi o pozycje:
1)wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego na serwerach Urzędu Miasta Jordanów i
2)wdrożenie systemu komunikacji mobilnej na serwerach Urzędu Miasta Jordanowa.
Dla tych pozycji w projekcie umowy brakuje (wskazanej w rozdziale IV ust. 1 SIWZ) usługi „asysty technicznej". Proszę o ujednolicenie SIWZ w tym zakresie. 
10.W zakresie warunków licencyjnych, występuje rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 6d (s. 12, 19, 51) do SIWZ i § 7 ust. 1 załącznika nr 7d do SIWZ (wzór umowy). Zgodnie z projektem umowy - Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony licencji na wszystkie elementy Systemu, dostarczonego i wdrożonego przez Wykonawcę w ramach umowy. Różnią się również pola eksploatacji. Proszę o ujednolicenie SIWZ w tym zakresie.
11.Czy zamawiający podając w harmonogramie (załącznik nr 1 do Umowy) jedynie miesiąc i rok termin zakończenia prac rozumie przez to ostatni dzień danego miesiąca?
Proszę o doprecyzowanie SIWZ w tym zakresie.
12.Jaki jest maksymalny czas na odbiór przez Zamawiającego prac zgłoszonych w danym etapie?
13.Czy do zachowania terminu, o którym mowa w harmonogramie (załącznik nr 1 do Umowy) wystarczy zgłoszenie danego etapu do odbioru?
14.Czy zamawiający przewiduje okoliczności, w których nie podpisze protokołu odbioru (etapowego lub końcowego)?
15.Cel przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 10 ust. 8 umowy stoi w sprzeczności z § 10 ust. 2 umowy. Proszę o doprecyzowanie SIWZ w tym zakresie.
16.§15 ust. 2 załącznika nr 7d do SIWZ jest sprzeczny z postanowieniami rozdziału IV ust. 4 SIWZ („Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, który nie wymaga wykonania czynności przez osoby zatrudnione na umowę o prace, Zamawiający rezygnuje z wymagania wykonania prac w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy").
W związku z powyższym postanowienia § 15 ust. 2-5 powinny zostać wykreślone, tym bardziej że SIWZ stanowi integralną część umowy.
16.Proszę o doprecyzowanie SIWZ w tym zakresie.
17.Jaka jest różnica pomiędzy karami umownymi określonymi w § 13 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 7d do SIWZ?


W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 30.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Ad. 1 Za kluczowe elementy zamówienia (w ramach części 4.) Zamawiający uznaje zadanie IV – Uruchomienie e-usług finansowych ujęte w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 4. (załącznik nr 6d do SIWZ).
Ad. 2 Zamawiający w rozdziale XII SIWZ przewidział możliwość powierzenia wykonania pozostałych (niekluczowych) części zamówienia podwykonawcy. Przywołane „oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca” (załącznik nr 2a do SIWZ, s. 3) dotyczy właśnie tego podwykonawcy.
Ad. 3 Informacje o systemie Besti@ są publicznie dostępne na stronach jego producenta. Zamawiający nie posiada innych informacji o tym systemie.
Ad. 4 Tak, Zamawiający wykona pełną kopię danych we własnym zakresie.
Ad. 5 Tak, zakup oprogramowania systemowego i bazodanowego mieści się w części nr 4. zamówienia – Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych.
Ad. 6 Licencja na system komunikacji mobilnej powinna obejmować te pola eksploatacji, które wyszczególniono przy innych systemach, tj.:
1)korzystanie z wymaganych funkcjonalności systemu,
2)wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów,
3)odtwarzanie,
4)przechowywanie,
5)wyświetlanie,
6)stosowanie,
7)instalowanie i deinstalowanie oprogramowania zgodnie z udzieloną licencją,
8)sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
9)przystosowywanie (customizacja),
10)korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji systemu, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 6d do SIWZ.
Ad. 7 Termin rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia określonego w §8 ust. 6 lit. a) wzoru umowy (załącznika nr 7d do SIWZ).
Ad. 8 Zamawiający wymaga licencji na czas nieoznaczony. Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 6d do SIWZ.
Ad. 9 Asystą techniczną muszą zostać objęte wszystkie systemy dostarczane w ramach zamówienia. Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.
Ad. 10 Zamawiający wymaga licencji na czas nieoznaczony. Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 6d do SIWZ.
Ad. 11 Tak, Zamawiający rozumie że termin upływa z końcem miesiąca wskazanego w załączniku nr 1. do Umowy.
Ad. 12 Zamawiający zakłada, że maksymalny czas na dokonanie odbioru wynosi 14 dni. Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.
Ad. 13 Nie, zgłoszenie powinno zostać dokonane na 14 dni przed upływem terminu
Ad. 14 Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia wad podczas ponownego odbioru/ponownego odbioru końcowego. Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.
Ad. 15 Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.
Ad. 16 Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.
Ad. 17 Kara przewidziana w §13 ust. 1 dotyczy opóźnienia w dochowaniu końcowego terminu realizacji umowy, zaś kary przewidziane w §13 ust. 2 dotyczą realizacji poszczególnych etapów (elementów przedmiotu umowy). Dla uniknięcia nieporozumień, Zamawiający zmodyfikował postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.


Jordanów, dnia 02 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

 V. Zapytanie

 Proszę o udzielenie odpowiedzi:

Czy przez „bezpłatny serwis”, o którym mowa w §11 ust. 6 załącznika nr 7d do SIWZ, zamawiający rozumie świadczenie przez wykonawcę usług gwarancyjnych określonych w SIWZ, przez okres zadeklarowany w ofercie?

Jeśli nie proszę o wyjaśnienie relacji, w jakiej pozostają postanowienia §11 ust. 1 i § 11 ust. 6 załącznika 7d do SWIZ.

 W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 30.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

 Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

 Postanowienia § 11 ust. 1 wzoru umowy (załącznika nr 7d do SIWZ) dotyczą gwarancji na system, zaś postanowienia § 11 ust. 6 wzoru umowy (załącznika nr 7d do SIWZ) dotyczą usługi opieki autorskiej i serwisowej. Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 6d do SIWZ oraz postanowienia załącznika nr 7d do SIWZ.


Jordanów, dnia 02 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

VI. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

W rozdziale XX SIWZ – opis sposobu przygotowania oferty ust. 2 pkt 11 i 12 wymaganie jest złożenie wraz z ofertą: opinii bankowej oraz polisy OC.

Natomiast w rozdziale XIV ust. 8 dla części 4. Zamówienia, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oferty) tj. opinia bankowa oraz polisa OC.

W związku z wyżej wymienioną rozbieżnością, proszę o wyjaśnienie, kiedy należy złożyć opinie bankowa i polisę OC?

W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 31.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

 W rozdziale XX SIWZ - opis sposobu przygotowania oferty ust. 2 pkt 11 i 12 są wyszczególnione wymagane dokumenty dla 1, 2 oraz 3 części zamówienia.

Rozdział XIV ust. 8 z uwagi na stosowanie art. 24aa ust. 1 ustawy pzp (procedura odwrócona) ma zastosowanie jedynie dla 4 części zamówienia.


Jordanów, dnia 02 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

VII. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. W związku  z wymaganiami w Rozdziale XIV SIWZ dla części 4 w brzmieniu: „ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum co najmniej dwie usługi polegające na dostarczeniu oraz wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu dziedzinowego wraz z portalem do świadczenia e-usług o wartości min. 500 000,00 PLN brutto każda. Przez zintegrowany system dziedzinowy Zamawiający rozumie system złożony co najmniej z obszarów: budżetowo-sprawozdawczego, finansowo-księgowego, obsługi dochodów podatkowych i opłat, ewidencyjno-administracyjnego. Przez portal do świadczenia e-usług Zamawiający rozumie system do obsługi klientów urzędu, za pomocą którego mogą oni uzyskać informację o zobowiązaniach finansowych wobec urzędu oraz dokonać płatności.”

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający uzna referencje w ramach których nastąpiła rozbudowa (prace programistyczne) lub modernizacja systemu dziedzinowego o realizację e-usług wraz ze szkoleniami oraz dostawą portalu płatniczego w ramach własnego systemu Wykonawcy, dla którego całkowita wartość zamówienia była min. 500 000,00 PLN?

Zaznaczyć należy, że docelowy rozbudowany/zmodernizowany zintegrowany system wraz z portalem funkcjonuje w zakresie oczekiwanym przez Zamawiającego tj. system dziedzinowy złożony jest z co najmniej z obszarów: budżetowo-sprawozdawczego, finansowo-księgowego, obsługi dochodów podatkowych i opłat, ewidencyjno-administracyjnego. Portal do świadczenia e-usług służy do obsługi klientów urzędu, za pomocą którego mogą oni uzyskać informację o zobowiązaniach finansowych wobec urzędu oraz dokonać płatności.

2. Zgodnie z zapisami OPZ w zakresie przeniesienia danych Zamawiający określił zakres przenoszenia danych i wymienił systemy informatyczne które posiada.  Prosimy o odpowiedź, czy dane powinny zostać przeniesione tylko w ramach wdrażanych obszarów opisanych w wymaganiach funkcjonalnych tj. „ 1) Wymagania funkcjonalne dla systemu zintegrowanego” oraz zakresie opisanym w punkcie „Przeniesienie danych” ?

3. W związku z zapisami w OPZ rozdział V „Wykonawca ma prawo dostawy na własny koszt elementów uzupełniających posiadany przez Zamawiającego sprzęt, jeżeli jest to niezbędne do zainstalowania oferowanego rozwiązania. Nie mniej jednak wskazany powyżej sprzęt musi zostać wykorzystany przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. ”.

Prosimy o odpowiedź, czy Wykonawca wedle swojego uznania, może dostarczyć dodatkowy sprzęt (serwer/serwery), a warunkiem jest tylko wykorzystanie już posiadanego serwera wskazanego przez Zamawiającego?

 W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 01.02.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

 Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Ad. 1 Tak, jeśli spełniony jest wymaganie „Przez zintegrowany system dziedzinowy Zamawiający rozumie system złożony co najmniej z obszarów: budżetowo-sprawozdawczego, finansowo-księgowego, obsługi dochodów podatkowych i opłat, ewidencyjno-administracyjnego. Przez portal do świadczenia e-usług Zamawiający rozumie system do obsługi klientów urzędu, za pomocą którego mogą oni uzyskać informację o zobowiązaniach finansowych wobec urzędu oraz dokonać płatności.”

Ad 2.Zamawiający zakłada, że funkcjonalność i zakres danych gromadzonych w systemach dostarczanych przez Wykonawcę będzie nie mniejsza, niż w systemach obecnie posiadanych przez Zamawiającego. Stąd dane przenoszone w ramach wdrażanych obszarów opisanych w wymaganiach funkcjonalnych tj. „1) Wymagania funkcjonalne dla systemu zintegrowanego” powinny obejmować wszystkie dane Zamawiającego, które są niezbędne do uzyskania zakładanej funkcjonalności.

Ad. 3 Tak, sprzęt zakupiony w ramach projektu musi zostać wykorzystany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma jednak prawo dostawy na własny koszt elementów uzupełniających zakupiony przez Zamawiającego sprzęt, jeżeli jest to niezbędne do zainstalowania oferowanego rozwiązania.

Zmodyfikowane załączniki

1. Załącznik nr 6d zmodyfikowany

2. Załącznik nr 7d zmodyfikowany


Jordanów, dnia 03 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

VIII. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1.Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakiej podstawie prawnej i faktycznej Zamawiający ogranicza Wykonawcom dostęp do zamówienia?
2.Czy Zamawiający potwierdzi, że podpisując Umowę o dofinansowanie ze środków publicznych zobowiązał się do stosowania zasad konkurencyjności w realizacji zamówień?
3.Dotyczy pytania 10
Proszę o wyjaśnienie co rozumiecie Państwo poprzez przenoszenie pozycji kartotek pomiędzy należnościami ? Czy zakresem funkcjonalnym dotyczy to jeszcze zagadnienia gospodarki nieruchomościami czy systemu księgującego.
4.Dotyczy pytania 8
W zakresie prowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego, czy zagadnienie dotyczy opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w drodze publicznej w trybie wydania decyzji czy w drodze niepublicznej na podstawie odrębnych przepisów opartych o kodeks cywilny.
5.Wymagania dla obszaru obsługi koncesji na sprzedaż alkoholu
Dotyczy pytania 13
Proszę o wyszczególnienie jakiego typu informacje powinny zawierać zbiorcze zestawienia.
6.Wymagania dla ewidencji kontrahentów
Dotyczy pytania 5
W zakresie słownika poczt, czy dostarczenie bazy kodów pocztowych jest w zakresie zamawiającego czy urząd posiada wykupioną lub własną bazę kodów którą należy przy wdrożeniu zasilić.
7.Wymagania dla obszaru obsługi kasowej
Dotyczy pytania 12
Jak ma się zachować system w przypadku kiedy modyfikacja dat spowoduje że w tej samej dacie będą obowiązywały dwa lub więcej takich samych raportów kasowych ?
8.Wymagania dla obsługi dochodów innych
Dotyczy pytania 11 ppkt. i 
Proszę o rozwinięcie jakie pisma są Państwu potrzebne oraz jakie dane zawarte na upomnieniu będą potrzebne.
9.Wymagania dla obsługi wyciągów bankowych
Dotyczy pytania 6 ppkt. b
Proszę o wyjaśnienie definicji „nieukończonych dokumentów” na wyciągu bankowym.
10.Wymagania dla obszaru budżetowo-sprawozdawczego
Dotyczy pytania 3
Ile jest przewidzianych poziomów zadań ? Czy wystarczający jest układ : Funkcja – Działanie- Zadanie – Podzadanie ?
11.Dotyczy pytania 17
W jaki sposób ma się odbywać kontrola ? Skąd ma być pobierany „uchwalony plan” ?
12.Dotyczy pytania 20
Kto ma tworzyć harmonogram ? W jaki sposób ma być wprowadzany harmonogram – podwójne zatwierdzanie ? W jaki sposób harmonogram ma być powiązany z uchwalonym planem ? Czy harmonogram ma być sporządzany wg klasyfikacji zadaniowej czy wg klasyfikacji budżetowej ? W jaki sposób ma się odbywać blokowanie przelewu ?

 W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 02.02.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Ad. 1 Pytanie zawiera tezę dotyczącą ograniczenia potencjalnego udziału Wykonawcom, której Zamawiający nie podziela. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie zawierające błędną tezę jest bezprzedmiotowe.
I.Warto zauważyć, że art. 29 ust. 1 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego Zamawiający oczekuje. Obowiązkiem Zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności Wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia.
Należy także zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył” (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 35). Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji” (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40).
Zamawiający dokonał precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zamawianych systemów informatycznych wykorzystując aspekty funkcjonalne stanowiące zbiór funkcjonalności, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia działania systemów informatycznych, a sam fakt, że Wykonawca, którego reprezentuje wnosząca pytanie „Kancelaria” określa wymagania techniczne jako trudne do spełnienia, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji naruszające art. 29 ustawy PZP.
II.W ramach prowadzonego zamówienia publicznego należy jednoznacznie stwierdzić, że to Zamawiający określa części postępowania i nie może ze względu na właściwości konkretnych wykonawców, czy też ich możliwości, dzielić zamówienia w sposób odpowiadający poszczególnym Wykonawcom, chcącym wykonać wygodny dla siebie fragment zamówienia. Decyzja co do podziału zamówienia na określoną liczbę części bezsprzecznie należy do Zamawiającego. Zamawiający w sposób staranny i należyty, uwzględniający aspekt funkcjonalny, dokonał podziału całego zamówienia na 4 części chcąc tym samym zapewnić udział małych i średnich przedsiębiorstw oraz wpłynąć pozytywnie na zwiększenie konkurencji między wykonawcami. Fakt iż, podział na części nie odpowiada Wykonawcy reprezentowanego przez „Kancelarię” nie stanowi o ograniczeniu konkurencji do jednego Wykonawcy w Polsce w ramach czwartej części prowadzonego postępowania. Warto także zwrócić uwagę, iż w ocenie Zamawiającego wymagania funkcjonalne stawiane systemom informatycznym uniemożliwiają racjonalny podział na mniejsze części w obrębie części 4 przedmiotowego postępowania. Przykładu może tu dostarczyć fragment załącznika nr 6d do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia do części 4 określający, że:
Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowane elementy zamówienia były ze sobą kompatybilne oraz stanowiły zintegrowaną całość, w szczególności wymagane jest by:
1.Zintegrowany system dziedzinowy umożliwiał przy wykorzystaniu dostarczanego przez Wykonawcę systemu komunikacji mobilnej wysyłanie powiadomienia w zakresie prowadzonych spraw o obszarze e-usług. W zintegrowanym systemie dziedzinowym musi istnieć możliwość wybrania minimum jednego z trzech możliwych kanałów powiadamiania: email, sms, aplikacja mobilna.
2.System konsultacji społecznych umożliwiał przy wykorzystaniu dostarczanego przez Wykonawcę systemu komunikacji mobilnej wysyłanie powiadamiania zarejestrowanych w bazie systemu osób o ogłoszonych konsultacjach społecznych.
3.System konsultacji społecznych umożliwiał przy wykorzystaniu dostarczanego przez Wykonawcę systemu komunikacji mobilnej wysyłanie powiadamiania zarejestrowanych w bazie systemu osób o możliwości składania wniosków.
4.System komunikacji mobilnej pełnił rolę centrum powiadamiania dla systemu konsultacji społecznych  oraz zintegrowanego systemu dziedzinowego.
5.Wszystkie dostarczane systemy informatyczne w części publicznej (opublikowane w sieci Internet) miały jeden, wspólny i spójny interfejs graficzny użytkownika. W szczególności systemy muszą spełniać minimum następujące wymogi łącznie:
a)jedna, wspólna kolorystyka,
b)spójny wygląd formularzy,
c)podobne operacje muszą być realizowane w ten sam sposób,
d)informacje zwrotne muszą być prezentowane w ten sam sposób,
e)polecenia systemu i menu muszą mieć ten sam format.
Powyższe wymagania funkcjonalne jednoznacznie wskazują, iż nie jest możliwym racjonalny podział części 4 na mniejsze części. Zamawiający miał tu na uwadze przewidywane negatywne konsekwencje umożliwienia odrębnej realizacji poszczególnych systemów informatycznych przez różnych wykonawców, co prowadziłoby do sytuacji, w której nie byłoby możliwości prawidłowej wyceny poszczególnych systemów informatycznych, które musiałby być zintegrowane z innymi systemami, których potencjalni wykonawcy nie mogli by poznać aż do momentu wyboru poszczególnych Wykonawców, co w konsekwencji uniemożliwiłoby złożenie ofert oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Przepisy ustawy stanowiące o podziale zamówienia na części tj. art. 2 pkt 6, art. 6a, art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP wskazują na to, że to zamawiający podejmuje decyzję, czy chce zamówienia udzielić w częściach i zezwolić na składanie ofert częściowych czy też nie. Podobny pogląd prezentuje również KIO w wyroku z dnia 26 sierpnia 2011 r. „Decyzja o udzieleniu zamówienia w częściach, włącznie z możliwością udzielenia w odrębnych postępowaniach, czy też w całości, należy do zamawiających, którzy mają prawo kierować się w tym zakresie swoim uzasadnionym interesem.”. I dalej w wyroku KIO stwierdza „Dobór sposobu przeprowadzenia postępowania leży wśród dyskrecjonalnych uprawnień Zamawiającego - czy zamówienie zostanie udzielone w częściach, czy też dopuszczone zostanie składanie ofert obejmujące całość przedmiotu zamówienia. Wniosek taki wypływa wprost z art. 32 ust. 4 ustawy p.z.p., gdzie ustawodawca posługuje się zwrotem jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. (sygn. KIO 1721/11)
W tym stanie rzeczy należy wziąć pod uwagę również fakt, że wzmiankowane zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych, co dodatkowo determinuje sposób prowadzenia postępowania przez Zamawiającego, który jest organizatorem postępowania i prowadzi je w celu zaspokojenia swoich określonych potrzeb. Nie można zatem rozumieć zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania w ten sposób, że możliwy jest udział każdego wykonawcy w każdym postępowaniu. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Jak trafnie orzekła Izba w wyroku z 28 listopada 2008 r. „Podział zamówienia na części, którego brak kwestionuje Odwołujący wnosząc o zmianę treści ogłoszenia w tym punkcie, jest uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z przesłanek technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, przy zachowaniu podzielności, o której stanowi wskazany wyżej przepis Kodeksu cywilnego, a której ocena należy do Zamawiającego (...). Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego, nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum.” (sygn. akt KIO 1298/08). Również krytycznie w zakresie zasadności zarzutu braku podziału zamówienia na części wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 października 2008 r. gdzie czytamy: „Jest rzeczą bezsporną, że zamawiający nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (art. 32 ust. 2 p.z.p.) Natomiast żaden przepis nie zabrania zamawiającemu łączenia przedmiotu zamówienia w większa całość, aby uzyskać cele inne niż unikniecie stasowania przepisów ustawy.” (sygn. akt. KIO/UZP 1073/08). W kolejnym wyroku  z dnia 8 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów przy  UZP  słusznie statuuje pozycję Zamawiającego „Zamawiający może dopuścić możliwość składania oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Oznacza to, że celowość podziału zamówienia na części ustawodawca pozostawił ocenie zamawiającego, zatem zamawiający nie ma obowiązku dzielenia zamówienia na części, a wykonawcom nie przysługuje roszczenie o podział zamówienia na części. Skoro wykonawcom nie przysługuje roszczenie o podział zamówienia na części, to również brak jest podstaw do uznania, że mogą skutecznie podważać dokonany przez zamawiającego podział zamówienia, bądź też określenie części zamówienia.  (sygn. UZP/ZO/0-303/06). W końcu należy przytoczyć wykładnię tej kwestii gdzie na temat tego zagadnienia z całą mocą wypowiedziała się Krajowa lzba Odwoławcza w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. "Możliwość udzielenia zamówienia w częściach jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego i taki obowiązek nie muzę być wywodzony z art. 7 ust. 1 lub 3 ustawy. Gdyby wolą ustawodawcy było nałożenie na zamawiającego w określonych sytuacjach np. zwiększenia konkurencyjności postępowania obowiązku umożliwiania wykonawcom składaniu ofert częściowych, to taki obowiązek wynikałby wprost z przepisów ustawy. Obowiązku obciążającego zamawiającego nie można domniemywać, ani wywodzić go z zasad ogólnych postępowania”. (sygn. akt: KIO 617/11).
Pomimo faktu, że powyższe przykłady odnoszą się do poprzedniego stanu prawnego także znowelizowane prawo PZP traktuje podział na części jako uprawnienie, a nie obowiązek. Przepis art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP stanowi częściowe i bardzo ograniczone wdrożenie do naszego porządku prawnego art. 46 tzw. dyrektywy klasycznej (2014/24/UE). Zgodnie z dyrektywą zamawiający może postanowić o podziale zamówienia na części (art. 46 ust. 1). Z kolei poszczególne państwa członkowskie mają możliwość do wprowadzenia obowiązku dzielenia zamówień (ust. 4). Wyraźnie zatem prawodawca unijny rozdzielił możliwość podziału (może) od sytuacji, gdy podział taki jest obowiązkowy (ust. 4), przy czym nie ma już znaczenia jak taki obowiązek zostanie sformułowany w prawie krajowym. Warto odnotować, iż Polska zrezygnowała z ustanawiania obowiązku dzielenia zamówień. Nadal zatem zarówno biorąc pod uwagę przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i przepisy Dyrektywy – jest to uprawnienie, a nie obowiązek. Obowiązkiem jest jedynie sporządzenie stosownego uzasadnienia.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z przysługującym mu prawem dopuścił do składania ofert w 4 częściach uznając takie podejście za najwłaściwsze pod względem zakładanej funkcjonalności wszystkich elementów zamówienia oraz zachowania możliwie najwyższego poziomu konkurencji podmiotów z sektora MŚP, a z faktu, że Wykonawca, którego reprezentuje wnosząca pytanie „Kancelaria” chciałby zrealizować tylko część określonych części nie można wywodzić twierdzenia, ze Zamawiający naruszył art. 7 ustawy PZP.
III.Istotnym z punktu widzenia zarzutów Wykonawcy, którego reprezentuje wnosząca pytanie „Kancelaria” w zakresie naruszenia art. 17 ustawy PZP polegające na rzekomym zaniechaniu obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu jest: po pierwsze - wyłączenie z postępowania w związku ze złożeniem oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP dotyczy osób dokonujących czynności składających się na procedurę udzielenia zamówienia publicznego, a więc czynności istotnych z punktu widzenia samej procedury, które mają wpływ na jej przebieg. Za „czynności w postępowaniu” uznaje się takie czynności, jak: wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, czy też wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania; po drugie - ustawa PZP w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa wprost terminu, w którym oświadczenie to powinno być złożone. Wskazując na powyższe należy stwierdzić, iż oświadczenie o braku lub odpowiednio o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, powinno być składane co do zasady po otwarciu ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed dokonaniem dalszych czynności w postępowaniu. Powyższa interpretacja czyni zarzut bezprzedmiotowym. Dodatkowo, w ocenie Zamawiającego, odstępstwem od dobrych praktyk, kodeksu etyki adwokackiej oraz etyki zawodowej jest stawianie tak daleko idących zarzutów wobec pracowników Zamawiającego bez przedłożenia jakiegokolwiek dowodu, tylko na podstawie własnej interpretacji treści zamówienia publicznego podyktowanej zleceniem otrzymanym od Wykonawcy.
Po podjęciu dodatkowej analizy zasadności zarzutów, działanie Wykonawcy, którego reprezentuje wnosząca pytanie „Kancelaria” polegające na zadaniu pytania z góry przyjętą tezą; odwoływania się do doświadczeń innych, jednak nie określonych Zamawiających; stawianie zarzutów bez dostarczenia obiektywnych dowodów przy jednoczesnym  braku wniosków o zmianę zapisów SIWZ; braku wskazania konkretnych, naruszających zasadę konkurencyjności zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia; braku jakichkolwiek merytorycznych uwag związanych z opisem przedmiotu zamówienia (jedyna, dotycząca sposobu logowania się zupełnie nieuzasadniona mając na uwadze, że do każdego z systemów można logować się przy wykorzystaniu tych samych danych konta ePUAP) uznaje się za bezpodstawne i pozostawia bez dalszych czynności.
Ad.2 Projekt „E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego i został wybrany do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja i w związku z powyższym zakres zawartej na dofinansowanie projektu umowy określa publicznie dostępny załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie projektu do regulaminu przedmiotowego konkursu.
Wymagania dla obszaru ewidencji i opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zajęcie pasa drogowego.
Ad. 3 Wymaganie jest sformułowane precyzyjnie i dotyczy możliwości zmiany grupy należności w celu uporządkowania kartotek. Jest to wymaganie w zakresie ewidencji i opłat przy czym zmiana w ewidencji powinna mieć odzwierciedlenie w księgowości w ramach zintegrowanego systemu dziedzinowego.
Ad.4 Wymaganie dotyczy obu przypadków.
Ad. 5 Wymagane są co najmniej następujące zestawienia zbiorcze:
a.liczba punktów sprzedaży (na dany dzień)
b.liczba zezwoleń (w okresie od - do, lub na dany rok)
c.sumaryczny raport wysokości obrotów w minionym roku kalendarzowym (dla rodzajów sprzedaży: detal, gastronomia)
Ad. 6 Słownik kodów pocztowych dostarczy Zamawiający.
Ad. 7 System ma nie dopuszczać do takich sytuacji po modyfikacji dat.
Ad. 8 System ma umożliwiać wydruk załączników do upomnień wg zdefiniowanych kryteriów użytkownika, z danych które są w systemie np. szczegółowy załącznik o sposobie wyliczenia odsetek, szczegółowe dane z pozycji w ewidencji w ramach których jest wystawione upomnienie.
Ad. 9 „Dokumenty nieukończone” to takie, które są w trakcie rejestracji.
Ad. 10 System ma umożliwiać rejestrację nieograniczonej liczby poziomów zdań (zadania nadrzędne i podrzędne). Wskazany układ jest niewystarczający.
Ad. 11 Plany finansowe jednostek powinny być kontrolowane z uchwalonym planem w ramach danych zarejestrowanych w systemie.
Ad. 12 Harmonogramy tworzą użytkownicy systemu. System ma umożliwiać zatwierdzanie co najmniej na jednym poziomie (osoba wprowadzająca, osoba zatwierdzając). System ma umożliwiać aktualizację kwot planowanych pobranych z uchwały. Harmonogram ma być sporządzany wg klasyfikacji budżetowej i zadania. System ma blokować przelew po wysłaniu do systemu bankowego (wygenerowaniu odpowiedniego pliku z przelewami).


Jordanów, dnia 03 lutego 2017 r.

Dotyczy: ZRPU.042.1.1.2017

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

E-Jordanów wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”.

IX. Zapytanie

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

1. Zgodnie z zapisami OPZ ujętymi w załączniku 6d od SIWZ punkt IV.f – Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP wymieniono 6 sztuk usług oraz Zamawiający określił w SIWZ zgodnie z punktem IV.e wdrożenie jednego portalu informacyjno-płatniczego i asystę techniczną.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pojawiającej się w załączniki 1e do SIWZ (formularz cenowy dla Systemów Informatycznych dla części 4) w pozycjach IV.5 oraz IV.6 dotyczącej ilości sztuk.

W odpowiedzi na nadesłaną w dniu 27.01.2017 r. przez Wykonawcę przedstawiony wyżej wniosek zamawiający udziela odpowiedzi.

Zamawiający działający na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020), odpowiada:

Zamawiający zmodyfikował zapisy załącznika nr 1e do SIWZ.

1. Złącznik nr 1e do SIWZ - zmodyfikowany