logotypy ue

Jordanów, dnia 2017-02-06

MIASTO JORDANÓW
NIP: 552-15-79-821
Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów

 ZRPU.042.1.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz.1020) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu:
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Otwarcie ofert na zadanie:

E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów”

odbyło się w dniu 06.02.2017 o godz. 12:30.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:   902 825,00 (brutto) zł,

Dla części 1 zadania -  18 450,00 zł

Dla części 2 zadania - 69 615,00 zł

Dla części 3 zadania - 54 000,00 zł

Dla części 4 zadania - 760 760,00 zł

Ofertę złożyli:

Nr oferty

Firma  (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

  1.  

Pezal Product Line Sp. z o.o.

Grupa PEZAL

ul. Miałki Szlak 50/52

80-717 Gdańsk

Cześć 3

43 097,56 (netto)

53 010,00 (brutto)

Okres gwrancji: 48 miesięcy

14.05.2018-15.06.2018

30 dni od odbioru częściowego/końcowego

  1.  

Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas

ul. Piwna 32

43-100 Tychy

Część 2

61 680,96 (netto)

75 867,58 (brutto)

Okres gwrancji: 24 miesiące

15.02.2017-15.03.2017

30 dni od odbioru częściowego/końcowego

  1.  

COIG SA

Ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

Część 4

614 280,00 (netto)

755 564,40 (brutto)

Okres gwrancji: 24 miesiące

15.02.2017-07.09.2018

30 dni od odbioru częściowego/końcowego

 

                                                                                                                             Iwona Bilska

                                                                                                              Burmistrz Miasta Jordanowa