Drukuj

logotypy ue

Jordanów, dnia 06 lutego 2016 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700
faks: 0 18 26 91 719

ZRPU.042.1.1.2017

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” – część 1.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA SYSTEMU OCHRONY POCZTY

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r. poz.1020) -  Miasto Jordanów  zawiadamia, że  unieważnienia niniejsze postępowanie dla części 1 dotyczącej dostawy systemu ochrony poczty na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Stan faktyczny:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów” wpłynęły 3 oferty:

  1. Oferta Nr 1 - Pezal Product Line Sp. z o.o. Grupa PEZAL  ul. Miałki Szlak 50/52 80-717 Gdańsk – dla 3 części zamówienia
  2. Oferta Nr 2 - Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas ul. Piwna 32 43-100 Tychy – dla 2 części zamówienia.
  3. Oferta Nr 3 - COIG SA  Ul. Mikołowska 100 40-065 Katowice – dla 4 części zamówienia.

Dla 1 części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Stan prawny:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie dla 1 części zamówienia.

 

                                                                                                                             Iwona Bilska

                                                                                                              Burmistrz Miasta Jordanowa