logotypy ue

Miasto Jordanów. Niska emisja

Gmina Miasto Jordanów położona jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego i należy do Powiatu Suskiego. Miasto zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku trzech grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Teren miasta jest intensywnie zabudowany w centrum oraz przy głównych drogach, pozostała część wykorzystywana jest pod produkcję rolniczą – indywidualne gospodarstwa rolne oraz leśną (szczególnie tereny okalających wzniesień oraz najbliższe sąsiedztwo cieków powierzchniowych).

 

Miasto liczy ponad 5,3 tys. mieszkańców.

Dominującą grupą paliw stosowanych w gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne są paliwa stałe. W sektorze tym ponad 57 % energii pochodzi z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego, a ok. 39% z drewna.

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim wykonana w 2016 roku wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zalicza Miasto do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń benzo(a)pirenu/rok. Zanieczyszczenia te powstają w wyniku spalania paliw stałych tj. węgla i drewna, w urządzeniach o niskiej sprawności.

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje dużą toksyczność przewlekłą, oznacza to w uproszczeniu, że jednorazowe narażenie na jego wpływ nie jest groźne. Zagrożenie powstaje w sytuacji wielokrotnego kontaktu z zanieczyszczeniami zawierającymi B(a)P. Wtedy odkłada się on w organizmie, powodującą w skrajnych przypadkach rozwój nowotworu.  Nikt z nas nie chce dobrowolnie zachorować, pomimo tej wiedzy nie zauważamy zagrożeń w bezpośrednim otoczeniu. Nawet czasem sami je tworzymy.

Spektakularna poprawa jakości powietrza, którym oddychamy to praca wielu pokoleń mieszkańców, to zmiana nawyków, wyższy komfort życia codziennego.

Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, nikogo nie zaskakiwało wyrzucanie śmieci z okien samochodu, palenie w środkach komunikacji miejskiej i na naradach, czy trzymanie psów na łańcuchach, a teraz udało się zmienić te złe nawyki. Tak samo będą na dzisiejsze działania patrzeć przyszłe pokolenia.

- Co ty babciu? Paliliście a autobusie jadąc do pracy, a co na to inni pasażerowie, przecież to szkodzi !,

będzie można usłyszeć:

- No co ty babciu i w zimie leciały kłęby dymu z komina! Ktoś odważył się palić śmieci! Dzieci bawiły się na podwórkach pokrytych pyłem węglowym i zadymionych! Przecież to bez sensu. To nie dość, że szkodliwe to jeszcze nieestetyczne. Strasznie byliście zacofani!

Od roku 2017 obowiązuje w Małopolsce uchwała antysmogowa. Wprowadza ona ograniczenia i wymogi, które stopniowo będą doprowadzać do wyeliminowania z naszego otoczenia urządzeń przestarzałych i niskosprawnych. Wprowadza ona także całkowity zakaz wykorzystania najniższej jakości węgla oraz mokrego drewna, które to generują największe zanieczyszczenie powietrza.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski - Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

  • Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
  • Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.

Wyznaczono długie okresy przejściowe:

  • Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
  • Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).
  • Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw:

  • Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz
  • zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).

Decyzja o inwestycji, szczególnie takiej jak wymiana urządzenia grzewczego, czy termomodernizacja poprawiająca parametry cieplne budynku, jest dla każdego gospodarstwa domowego obciążająca, nierzadko wymaga rezygnacji z innych planów. Aby zachęcić mieszkańców do inwestycji Władze Miasta przygotowały wniosek, we współpracy z Gmina wiejską Jordanów i pozyskały dofinansowanie na projekt: Obniżenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”, zmniejszając tym samym obciążenie budżetu domowego.

Projekt będzie realizowany w okresie 2018 – 2019 r.

Przygotowując się do kolejnego okresu grzewczego pomyśl, czy nie warto byłoby coś zmienić?.

Istniejące obecnie dofinansowanie nie jest wieloletnie. Należy z niego korzystać tu i teraz.

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Obniżenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”  

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020