Drukuj

logotypy ue

W okresie jesienno –zimowym zdarzają się dni, kiedy jakość powietrza w naszej miejscowości jest bardzo zła. Jednym z elementów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego jest Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który zawiera listę działań wprowadzanych w przypadku ogłoszenia zagrożenia przekroczeniem poziomów stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

 

Dla obszaru stref województwa małopolskiego wyznaczone zostały trzy stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w ramach PDK:

Podejmowane działania informacyjne i operacyjne mają na celu przede wszystkim ochronę wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Środkami ostrożności, jakie powinny podejmować osoby z grupy wrażliwej są:

I   stopień zagrożenia

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej. Automatycznie komunikat o wprowadzeniu I stopnia zagrożenia umieszczany jest na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy. Gminy śledzą ten komunikat i przekazują dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych oraz dyrektorom placówek ochrony zdrowia informację o ogłoszeniu komunikatu I stopnia.

Lista działań podejmowanych w ramach I stopnia zagrożenia.

II i III stopień zagrożenia

Wprowadzenie II stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat na stronie internetowej http://powietrze.malopolska.pl/prognozy oraz w Regionalnym Systemie Ostrzegania, za pomocą, którego komunikat umieszczany jest w mediach oraz poprzez aplikacje na telefony komórkowe. Komunikat przekazywany jest również do Powiatowych Centrów Zarzadzania Kryzysowego właściwych gmin na danym obszarze, którego dotyczy stopień zagrożenia oraz do dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorów placówek ochrony zdrowia.

Lista dodatkowych działań podejmowanych w ramach II i III stopnia zagrożenia.

Ludność znajdująca się na obszarach realizacji PDK i ogłoszenia zagrożeń powinna stosować się do zaleceń w zakresie:

Działania Miasta Jordanów związane z ograniczaniem niskiej emisji

W tym roku zostanie zakończona realizacja projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”. Dzięki realizacji zadania zainstalowanych będzie 29 nowych kotłów na paliwa gazowe i biomasę.  

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

 

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020