Inwestycje przy udziale środków zewnętrznych

Remont placów rynek

W 2019 roku zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów. Kwota dofinansowania w ramach Funduszu: 295 015,00zł, Całkowita wartość projektu 590 030,67 zł.

Potrzeba realizacji zadania wynikała ze złego stanu technicznego nawierzchni. Liczne ubytki oraz dziury powodowały, że korzystanie z drogi/parkingów nie było komfortowe dla kierowców.
W ramach zadania zrealizowano szereg prac do najważniejszych z nich można zaliczyć: modernizację kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych krawężników, nawierzchni asfaltowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawiła komfort uczestników ruchu drogowego

Polichromie

W dniu 17 grudnia 2019 r., z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dokonano odbioru prac konserwatorskich „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego – etap I, konserwacja techniczna” w budynku przy Rynku 2 w Jordanowie.

Kapliczka

Zakończono prace konserwatorskie przy kamiennej figurze Matki Bożej (XIX w) przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość udzielonego grantu wynosi  19 057,00 zł.

Miejsca pamięci

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Jordanowem a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie nastąpi remont dwóch miejsc pamięci tj. żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku (upamiętnienie przy „Dębie Wolności”) oraz poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej (upamiętnienie na plantach od strony policji). Zadanie polegać będzie na demontażu spękanego starego głazu przy „Dębie Wolności” oraz usytuowanie nowego głazu pamiątkowego wraz z tablicą z brązu. Drugi głaz wraz z tablicą z brązu usytuowany zostanie na plantach przed policją. Wykonanie i montaż upamiętnienia żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku planowane jest do 08.11.2019 r., natomiast upamiętnienie poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej zostanie wykonane do 30.04.2020 r. po zakończeniu prac na segmencie plant. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Krakowie w zakresie zakupu dwóch głazów oraz wykonania tablic z brązu.

logo awaria

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, iż w związku z otrzymanym  dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, w dniach  od 21.10.2019 r. do 31.10.2019 r. place w Rynku  na działce nr 5878 (przed komisariatem policji) oraz działce nr 5876 (przed pawilonem handlowym GS) będą wyłączone z użytkowania.