Zarządzenie Nr 9/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 08 lutego 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w roku 2021.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2021.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w  roku 2021 następującym podmiotom:

Zadanie nr 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Kwota dofinansowania 8.000 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Zadanie nr 2: Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w  rodzinie. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów

Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2021 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.