Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jordanowa  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023  roku.

Na podstawie art. 15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/238/2021 Rady Miasta  Jordanowa z dnia 25 października 2021 r.  w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Burmistrz Miasta  Jordanowa

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego
w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023  roku.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022 poz. 1327 tj. z późn. zm.).

  1. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)     nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie ofert,
c)      nie pozostają wobec oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)     wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z póżn. zm) oraz RODO.
e)      zapoznały się i akceptują Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

      2. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata.
      3. Wyboru kandydatów dokonuje Burmistrz Miasta Jordanowa.
      4.  Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w terminie od dnia 18 listopada 2022 r. do dnia 08 grudnia 2022 r. do godz. 15:30, na adres Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34 — 240 Jordanów. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
      5. Udział w posiedzeniu komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


Załączniki do pobrania:
1. regulamin pracy komisji
2. zgłoszenie przedstawiciela