Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póżn.zm) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póżn.zm.), art. 11-16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/373/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, Burmistrz Miasta Jordanowa zarządza, co następuje:

§ 1

Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 następującym podmiotom:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska , Hufiec Jordanów
  34- 240 Jordanów, ul. Konopnickiej 2.
  Nazwa zadania: Odkrywamy nasz region na sportowo.
  Przyznana kwota dotacji: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 2. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie
  34-240 Jordanów
  , Kolejowa 114.
  Nazwa zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa.
  Przyznana kwota dotacji: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Delta” w Jordanowie
  34-240 Jordanów, ul. Konopnickiej 2.

  Nazwa zadania: „Sport, rekreacja i dobra zabawa” – Zajęcia ruchowe dla zawodników UKS Delta i mieszkańców Jordanowa w oparciu o infrastrukturę sportową przy ul. Konopnickiej.
  Przyznana kwota dotacji: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie
  34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 1.

  Nazwa zadania: Przygotowanie drużyn sportowych OSP Jordanów do zawodów sportowo-pożarniczych rangi gminnej i powiatowej, której są eliminacjami do zawodów wojewódzkich.
  Przyznana kwota dotacji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019 w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zamówień publicznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.