Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, pkt. 19, art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm. /, art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym /Dz.U. z 2018 r., poz. 1482/, zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki irozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019.
  2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 następującym podmiotom:

Zadanie nr 1: Organizacja zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego:
Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,”
ul.Kolejowa 9, 34 - 240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział wkoncercie i działaniach edukacyjno-profilaktycznych Chóru „BEL CANTO.”
Przyznana kwota dotacji:4.000,00 zł.

Zadanie nr 2: Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa z zakresu piłki nożnej w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego:
Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie
, Rynek 1, 34-240 Jordanów.
Nazwa zadania: „Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa. Dodatkowe zajęcia i treningi sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa.”
Przyznana kwota dotacji:14.000,00 zł

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2019 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.