Zarządzenie Nr 8/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, pkt. 19, art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm. /, art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym /Dz.U. z 2019 r., poz. 2371/, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.
 2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 następującym podmiotom:
  1. Zadanie nr 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Kwota dofinansowania 8.000 zł.
   Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł
  2. Zadanie nr 2: Udzielanie informacji, wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Kwota dofinansowania 5.000,00 zł.
   Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,” ul. Banacha 1, 34-240 Jordanów Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł
  3. Zadanie nr 3: Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień. Kwota dofinansowania 55.000 zł.
   1. Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” ul. Kolejowa 7, 34 - 240 Jordanów. Nazwa zadania: „Wesoło, bezpiecznie i twórczo spędzam swój czas wolny – bo chcę i potrafię.” Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.
   2. Stowarzyszenie „Szansa dla edukacji,” ul .Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Na tropie nauki.” Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.
   3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Wyprawa do krainy Deszczowców – Biwak z Piosenką.” Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł.
   4. Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, ul. Mickiewicza 1, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Jordanowa przez Kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jordanów” Przyznana kwota dotacji: 11.000,00 zł.
   5. Stowarzyszenie Kulturalne Chór „BEL CANTO,” ul. Kolejowa 9, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach muzycznych oraz działaniach edukacyjno-profilaktycznych chórów „Jordanowskie Wiolinki” oraz „Bel Canto.” Przyznana kwota dotacji:: 15.000,00 zł.
   6. „Uczniowski Klub Sportowy „DELTA,” ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Zajęcia multisport - UKS DELTA.” Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł.
   7. Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie, Rynek 1, 34-240 Jordanów. Nazwa zadania: „Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień.” Przyznana kwota dotacji: 15.000,00 zł.

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2020 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.