Zarządzenie Nr 73/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 07 sierpnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 ust 1 i  art. 15 ust.1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm./, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020.

2. Z budżetu Miasta Jordanowa udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w roku 2020 następującemu podmiotowi:

Zadanie: „Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa z zakresu piłki nożnej w ramach profilaktyki uzależnień w zakresie zagospodarowania czasu wolnego.” 

Kwota dofinansowania – 25.000 zł.

Ludowy Klub Sportowy „JORDAN” w Jordanowie, Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Nazwa zadania: „Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień.” Przyznana kwota dotacji: 25.000,00 zł.

§ 2.

Środki na realizację zadań określonych w zarządzeniu zabezpieczono w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2020 w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.