Sprawozdanie z konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt  „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

   1.     Podstawa prawna konsultacji:

1)     art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2)     Uchwała XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w  sprawieokreślenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3)     Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego  programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 
    2.     Cel konsultacji

  Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2023” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Opinie i propozycje zgłaszane w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie Programu, który uwzględni  zarówno potrzeby organizacji, jak i samorządu.

   3.     Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022” zostały przeprowadzone w okresie
od 04 października do 11 października 2022 r.

Konsultacje zostały ogłoszone w dniu 27.09.2022 r.  w serwisach internetowych: tj. na stronie Urzędu Miasta Jordanowa, Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,

Projekt programu współpracy wraz z załącznikiem oraz formularz konsultacji  był dostępny od 04.10.2022 r. do 11.10.2022 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, oraz w pok. nr 7.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu konsultowanego Programu w  następujących formach:

1)     elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,

2)     pisemnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;

3)     osobiście poprzez dziennik podawczy Urzędu Miast Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;

4)     podczas spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz mieszkańców Miasta Jordanowa, które odbyło się w dniu
10 października 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa

    
4.     Uwagi i opinie zgłaszane w ramach konsultacji

Podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022”

 Podczas konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili opinię o potrzebie ogłaszania konkursów na realizację całorocznych zadań w ramach realizacji Programu
w miesiącu grudniu 2023 r., tak aby mogli po rozstrzygnięciu konkursu mogli realizować je od stycznia 2023 r.  

 Podsumowanie przebiegu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz w systemie konsultacji społecznych: https://konsultacje.jordanow.pl

 Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.

Jordanów, dn. 13.10.2022 r.