UCHWAŁA Nr XLI/373/2018
RADY MIASTA JORDANOWA
z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się roczny program współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
  2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Miasta.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki po pobrania.