Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r.  oraz Zarządzenia nr 51/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 24 września 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach od 4 października  do 14 października  2019 roku.

Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:

 • elektronicznej poprzez formularz zgłoszenia uwag - do pobrania na stronie internetowej https://jordanow.pl, zakładka organizacje pozarządowe, który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl ,
 • pisemnej poprzez formularz zgłoszenia uwag papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 11.
 • ustnej podczas konsultacji indywidualnych w ramach spotkania konsultacyjnego adresowanego do organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. ( godz.15.00)

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacji  poprzez obecność na spotkaniu  konsultacyjnym oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Miasta Jordanowa.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie, a także wykorzystać zaproponowane przez  Państwa wskazówki i uwagi, aby Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa działaniami. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy , ale również poszerzenie jej o  nowe formy działania.

Projekt Uchwały, formularz zgłaszania uwag zamieszczone zostaną 4 października 2019 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, oraz  będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa , pok.11.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.


 

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019
Burmistrza Miasta Jordanowa
 z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019 poz.688,1570 ) oraz Uchwały Nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r.,

zarządza się, co następuje:

§ 1 Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 2 Przedmiot konsultacji

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Miasta Jordanowa na temat  projektu programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2020.
 2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele działających na terenie Miasta Jordanowa organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

§ 3 Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 4 października 2019 roku do  14 października 2019 roku.

§ 4 Forma konsultacji

 1. Konsultacje będą prowadzone w formie:
  1. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych ( wraz z konsultacjami indywidualnymi),
  2. formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Miasta Jordanowa oraz dostępnego w siedzibie Urzędu.
 2. Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. o godzinie 15:00.
 3. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu współpracy należy zgłaszać na piśmie, drogą pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 4 października 2019 r. na stronie internetowej Miasta Jordanowa https://jordanow.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz będzie dostępny w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanowa, ul. Rynek  1 pok.11 w godzinach pracy Urzędu.
 5. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie od 4.10.2019 r. do 14.10.2019 r., do 16.30 , w Sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1  lub przesłać pocztą albo emailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje program współpracy 2020” .
 6. Wypełnione formularze konsultacji zostaną przeanalizowane przez pracownika odpowiedzialnego za współpracuję z organizacjami pozarządowymi pod względem formalnym (tzn. czy dana organizacja ma prawo do udziału w konsultacjach).
 7. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta Jordanowa komórka/jednostka organizacyjna Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna Miasta, rozpatruje w/w opinie, uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.
 8. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa lub jednostki organizacyjnej Miasta, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
 9. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok.11 osoba do kontaktu Justyna Żółtek.

§ 5 Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Jordanowa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zamówień publicznych wdrażania strategii rozwoju i pozyskiwania środków pomocowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Projekt_Program_współpracy_2020

zal_do_Programu_współpracy_2020

formularz_konsultacji