Dnia 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

IV SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

  3. Przyjęcie protokołu z III sesji.

  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.

  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2023,- debata na przedstawionym Raportem.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.

  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2023 rok.

            1)     sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2023,

            2)     sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2023 r.,

            3)     informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,

            4)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023,

            5)     stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2023,

            6)     opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,

            7)     opinie Komisji Rady Miasta

            8)     dyskusja,

            9)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Jordanów, 11.06.2024 r.