Drukuj

Dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
  3. Informacja na temat. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
  4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
  7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.06.2021 r.