Drukuj

AGP.746.1.2021

Jordanów, dnia: 07.06.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

Burmistrz Miasta Jordanowa

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata Miłek złożony 19 stycznia 2020 r

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.:

Rozbudowa mostu kolejowego od km 24,116 do km 24,133 zlokalizowanego w km 24,130 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka,  dz. nr 5565/1, obr. 1 Jordanów,   j. ew. Jordanów

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy:AGP.746.1.2021) w Urzędzie Miasta Jordanowa, pokój 4a, ul. Rynek 1 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 18 2691711

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że: