Dnia 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 8.30

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa – zmiana tekstowa 2.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Miastem Jordanów dotyczącego rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu realizację statusowych założeń przyjętego programu tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod zabudowę garażami (położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika).
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
  10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 16.03.2022 r.