Dnia 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2021.
  3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2021.
  4. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
  6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.