Zarządzenie nr 21/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 11.04.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.), Uchwały  Nr XXX/285/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 marca 2022 r.  

w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w Jordanowie przy l. Piłsudskiego 1 oraz Uchwały Nr XXX/284/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod zabudowę garażami

zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.          

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik wykaz nieruchomości (pdf, 162KB)