ZARZĄDZENIE NR 30/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 Radzie Miasta Jordanowa 

  Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021.

§ 2 Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Do pobrania Raport (PDF, 2MB)