Zarządzenie Nr 66/2022

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 05.12.2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          
       Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/321/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 września 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego
z a r z ą d z a m, co następuje:

 § 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

 
  § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                               

                          Burmistrz Miasta Jordanowa     
                               Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz (doc 60kB)