Zarządzenie Nr 56/2024 

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 28.05.2024 r.

 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 Radzie Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2023 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 

RAPORT O STANIE MIASTA JORDANOWA ZA ROK 2023 err.pdf