Dnia 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 12.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Suskiemu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2020 roku”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg położonych przy części ul. Rynek w Jordanowie kategorii dróg gminnych publicznych poprzez wyłączenie ich z użytkowania.
  • Informacja na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie.
  • Rozważenie propozycji nadania nazw drogom bocznym od ul. Mickiewicza oraz uporządkowania numeracji na ul. Mickiewicza.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  11.02.2020 r.