Drukuj

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy!

W związku z obecnie panującą sytuacją i ogłoszonym stanem epidemii na terenie całego kraju informuję, że Miasto Jordanów w tak trudnym dla wszystkich samorządów czasie stara się realizować wszystkie zadania ujęte w uchwalonym przez Radę Miasta Jordanowa budżecie na 2020 rok. Do najważniejszych z nich niewątpliwie należą te, które są finansowane ze środków zewnętrznych w tym unijnych tj. rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji
i wodociągu, rewitalizacja plant, remont budynku przy ul. Rynek 2, remont ul. Gen. Maczka czy budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jako jeden z pierwszych samorządów wyszliśmy z inicjatywą zniesienia opłat za strefę płatnego parkowania dla lokalnej społeczności. Jednocześnie trwają prace polegające na przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które umożliwią umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności względem Miasta dla przedsiębiorców, którzy użytkują lokale i grunty wchodzące w skład mienia miejskiego, i złożyli w tym zakresie wnioski. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zmniejszenie wpływów z podatku CIT, PIT, subwencji oświatowej i wpływów z dochodów własnych, konieczne będzie racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami co pozwoli na wypełnienie obowiązków ustawowych wobec mieszkańców nie powodując zachwiania pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi. W ramach inwestycji bieżących planowane będzie wyłącznie wykonanie niezbędnych prac/remontów co pozwoli na zmniejszenie wydatków i ograniczenie deficytu.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i wytrwałość w tym trudnym dla Nas wszystkich okresie. Ufam, że obecna sytuacja ulegnie w najbliższym czasie poprawie i Wszyscy będziemy mogli wrócić do wykonania swoich obowiązków.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski