Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na wymianę pieców węglowych w gospodarstwach domowych w 2019 roku.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów, liczne prośby Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny merytorycznej, a także ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19 dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 15.05.2020 r.
O kolejnych etapach oceny wniosku będziemy informować na bieżąco.