ZARZĄDZENIE NR 52/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 22.04.2020 r.

Na podstawie § 13 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697) zarządzam co następuje:

§ 1

 

  1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się ograniczenia w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu, a wynikających z § 13 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697).
  2. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Urząd realizował będzie pozostałe zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Interesantów.
  3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do siedziby Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, o których mowa jest w ust. 1 powyżej, jeżeli osobista wizyta w Urzędzie pozostaje konieczna, a działanie niemożliwe do podjęcia za pośrednictwem drogi elektronicznej lub korespondencyjnej. Termin wizyty wymaga wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
  4. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 18 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 697), z wyjątkami wynikającymi z § 18 ust. 2 i 4 w/w Rozporządzenia.
  5. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, bez udziału przedstawicieli oferentów w drodze transmisji on-line. Przed przeprowadzeniem transmisji podaje się informację o jej terminie.
  6. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznych form komunikowania lub poprzez umieszczenie korespondencji (w zaklejonych kopertach) w skrzynce znajdującej się na zewnątrz, przed siedzibą Urzędu.
  7. Udzielenie odpowiedzi na skierowane do Urzędu podania następuje w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
  8. Kontakt w bieżących sprawach prowadzonych przez Urząd możliwy jest wyłącznie w drodze telefonicznej, elektronicznej lub korespondencyjnej.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 3

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się Zrządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 16.03.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.