Drukuj

Zarządzenie nr 55/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 15.05.2020 r.

Na podstawie § 13 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się następujące ograniczenia w sposobie działalności Urzędu:

  1. Od dnia 18 maja 2020r. dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu; przy czym w/w obsługa możliwa jest jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach znajdujących się na parterze Urzędu.
  2. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
  3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 18 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792), z wyjątkami wynikającymi z § 18 ust. 2 i 3 w/w Rozporządzenia.
  4. Interesanci poza obowiązkiem wynikającym z pkt. 3 powyżej, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie pozostają zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnianych przez Urząd tj. rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.
  5. Zobowiązuje się Interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.
  6. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, w pomieszczaniu do tego wyznaczonym na parterze Urzędu (sala USC) z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w sesji otwarcia ofert zobowiązane są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa.
  7. Od 18 maja 2020r. umożliwia się Interesantom składanie pism bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu, który znajduje się na parterze budynku Urzędu.
  8. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§ 3

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się Zrządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 22.04.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.