W dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 760/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 213 KB) dokonał wyboru do dofinansowania 5 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 3 283 900,72 zł. Pozostałe projekty, w tym Miasto Jordanów, z uwagi na brak dostępnej alokacji środków, mimo pozytywnej oceny wniosku zostały umieszczone na liście rezerwowej.