Drukuj

Dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2020/2021.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  10.06.2020 r.