Dnia 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2019 r., informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji na zakup wyposażenia do celów epidemiologicznych dla OSP w Jordanowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Jordanów położonych w Jordanowie (Szkoła Podstawowa).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jordanów położonych w Jordanowie (Miejskie Przedszkole).
 12. Sprawy bieżące.

Jordanów, 10.06.2020 r.