Dnia 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2019 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie  do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych  w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Jordanów.
  6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  10.06.2020 r.