Drukuj

AGP.6721.9.2019                                                                                        Jordanów, 30.09.2020 r.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

 

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduczęściprojektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów i na stronie internetowej, jordanow.pl oraz bip.malopolska.pl/umjordanow

            Przedmiotem wyłożenia jest część graficzna zmiany studium - rysunek Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w granicach wskazanych czarną obwódką oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Pozostała część projektu zmiany studium nie jest przedmiotem wyłożenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.10.2020 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 11:00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu zmiany studium w części będącej przedmiotem wyłożenia oraz wnioski i uwagi do prognoz  oddziaływania  na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jordanowa w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miasta Jordanowa, w celu osobistego udziału w wyłożeniu, dyskusji publicznej lub osobistego złożenia wniosku i uwagi proszę o zgłoszenie obecności co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefoniczne pod numerem 18 2691711 lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Jordanowa za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki do pobrania.