Ogłoszenia i komunikaty

 O g ł o s z e n i e

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa
oraz Burmistrz Miasta

Zapraszają 

mieszkańców Miasta na zebranie  w dniu 12 września 2022 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

Tematyka zebrania:

 • Sprawy wodno-kanalizacyjne
 • Inwestycje w mieście
 • Sprawy bieżące


Za Zarząd

Krystyna Kołat


AGP.6845.2.2022                                                                                                                                                                           Jordanów, dnia: 24.08.2022 r.


Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza rokowania po II przetargu

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .


Oznaczenie  nieruchomości:    
Działki nr  5862/1 i 5863 KR1B/00034690/1
Powierzchnia nieruchomości: 
37,15 m2

Opis nieruchomości:    
Lokal nr 21, Jordanów ul. Piłsudskiego 1     
Przeznaczenie w planie miejscowym: 
Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2

Termin zagospodarowania nieruchomości:  
Po rozstrzygnięciu przetargu
Cena wywoławcza najmu:  
900,00 zł miesięcznie +23%VAT

Czas najmu:   
Do 10 lat od dnia zawarcia umowy
Zasady aktualizacji opłat: 
coroczna

Termin wnoszenia opłat:  
raz w miesiącu
Informacje o przeznaczeniu nieruchomości: 
Najem z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny


Warunki przetargu:

 1. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 05.09.2022 r. -  09.09.2022 r. w godz. 10:00-14:00.
 2. Rokowania odbędą się  w dniu 29.09.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

 1. Zaliczka, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 25.09.2022 r. do godz. 14:00.    
 2. Biorący udział w rokowaniach powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty zaliczki.
 3. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 4. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 5. Osoba, która wygra rokowania i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki.       
 6. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2
 2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.      
 3. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 5. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna być wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 8. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 9. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 10. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 11. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.      

Burmistrz
   Andrzej Malczewski

Załączniki do pobrania:
Umowa najmu (doc, 43kB)
ogłoszenie o rokowaniach (docx, 22kB)Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 23.08.2022 w godzinach popołudniowych  z powodu prac na sieci wodociągowej  nastąpi przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Generała Maczka od nr 128A i Sosnowa (wodociąg ze zbiornika nad Zespołem Szkół)

Za utrudnienia przepraszamy

  Uprzejmie informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można będzie złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (ul. 3 Maja 2) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. 

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku znajduje się w poniższym linku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 18 267 55 73

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały, który łagodzi zapisy antysmogowe. Te mają potrwać przez najbliższe trzy tygodnie.

Formularz składania uwag i opinii https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez powyższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się poniżej. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku.

Podkategorie