Ogłoszenia i komunikaty

rozliczania zaliczek instalacji solarnych

WS.602.9.2022.SK

Informacja

W związku z zakończeniem procesu rozliczenia z Darczyńcami przystępujemy do rozliczenia zaliczek wpłaconych przez Mieszkańców, u których na podstawie umowy podpisanej z Powiatem Suskim zamontowano instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 2019 – 2021.

 

Przewidywany harmonogram rozliczenia dla poszczególnych gmin:

Lp.

Gmina

Data

1

Budzów

23 maj – 3 czerwiec

2

Bystra-Sidzina

6 czerwiec – 15 czerwiec

3

Gmina Jordanów

27 czerwiec – 8 lipiec

4

Miasto Jordanów

11 lipiec – 22 lipiec

5

Maków Podhalański

25 lipiec – 5 sierpień

6

Stryszawa

8 sierpień – 19 sierpień

7

Sucha Beskidzka

22 sierpień – 2 wrzesień

8

Zawoja

5 wrzesień – 16 wrzesień

9

Zembrzyce

19 wrzesień – 30 wrzesień

 

 Mieszkańców (Właścicieli nieruchomości) prosimy o zgłaszanie się w zakreślonym terminie w:

Starostwie  Powiatowym  Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, pokój 112 (I piętro) w godzinach od 8:00 do 14:00 (w dniach roboczych) wraz  z:

 • dowodami osobistymi (pełnomocnictwami)
 • numerem rachunku bankowego, na który zostanie przekazana ewentualna nadpłata.

Bliższe informacje na stronie internetowej www.eko.powiatsuski.pl oraz pod numerem telefonu 33 8757 931.

Prosimy  o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które będą przez Państwa podpisywane.

Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego 

dr inż. Paweł Dyrcz
Naczelnik Wydziału Środowiska

Audyty energetyczne

Informujemy, iż od dnia 06.06.2022 r. rozpoczną się audyty energetyczne wykonywane przez firmę DoekoGroup w ramach Klastra Energetycznego BRAMA PODHALA. Audyty będą przeprowadzane u osób, które zawarły wcześniej stosowną umowę. Audytor będzie posiadał do wglądu legitymację służbową oraz upoważnienie Burmistrza Miasta Jordanowa. W razie wątpliwości proszę dzwonić pod nr urzędu 182691725.

Nieczynny Urząd Miasta

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny. W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport o stanie Miasta

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 Radzie Miasta Jordanowa 

  Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:

§ 1 Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021.

§ 2 Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2021 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Do pobrania Raport (PDF, 2MB)

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00
w sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Miasto Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie zdania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1683K Jordanów i Toporzysko”.
 8. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 9. Informacja o zrealizowanym projekcie wodno-kanalizacyjnym w aglomeracji Jordanów oraz informacja w zakresie zaawansowania prac przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów – zmiana punktowa.
 11. Inne sprawy bieżące.

Podkategorie