Ogłoszenia i komunikaty

Oświadczenie Burmistrza Miasta Jordanowa

Jordanów, 28.04.2022 r.

W związku z postawieniem informacji o zamknięciu wjazdu z ul. Nad Skawą na ul. Hajdówka pragnę Państwu przedstawić stan faktyczny oraz działania podejmowane przez mnie w ostatnim czasie mające na celu dopełnienie procedur prawnych w stosunku do drogi publicznej – ul. Nad Skawą.

 

W 2014 roku Spółka Valvex S.A. jako użytkownik wieczysty działek stanowiących część ul. Nad Skawą wystąpiło z wnioskiem do Miasta Jordanowa o nabycie w drodze darowizny gruntów położonych między ul. Kolejową a budynkami Ujęcia Wody na rzece Skawa. W tym zakresie w 2014 roku Rada Miasta Jordanowa podjęła stosowną uchwałę, w której wyraziła wolę na nabycie przedmiotowych gruntów po dokonaniu przez Spółkę Valvex S.A. regulacji stanu prawnego polegającego na geodezyjnym podziale działek. Warto podkreślić, iż na wniosek Spółki Valvex S.A. decyzją Burmistrza Miasta Jordanowa nr RA.6831.7.2015 GiZN z dn. 30.03.2015 r. (data ostateczności: 19.04.2015 r.) zatwierdzono podział działek jednocześnie wskazując, iż położone są w terenach dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. W ostatnim czasie jako Burmistrz Miasta wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o ujawnienie w księdze wieczystej praw Miasta do działek wydzielonych pod drogi publiczne celem uzgodnienia stanu ujawnionego w księgach z rzeczywistym stanem prawnym. Wniosek pozostaje procedowany. Czynność taka powinna być wykonana już w roku 2015. Niezależnie od powyższego w październiku 2017 roku została zawarta między Miastem Jordanowem a Spółką Valvex S.A. umowa o korzystanie z drogi, za które Miasto ponosiło miesięczne opłaty. Na skutek dokonanego przez Spółkę Valvex S.A. wypowiedzenia umowa ta z dniem 30.06.2022 r. wygaśnie.

 

Wszelkie podjęte przez mnie działania mają na celu jednoznaczne uregulowanie kwestii związanych z możliwością zapewnienia niezakłóconego korzystania z drogi. Droga ta stanowi istotny element komunikacji dla dużej części mieszkańców Miasta i bez wątpienia jej zamknięcie nie jest możliwe. Przypuszczalnie podjęte przez Miasto działania mogły wywołać skutek jakim jest postawienie rzeczowej informacji o zamknięciu wjazdu na ul. Hajdówka, niemniej pozostawały konieczne dla prawnego uregulowania zaistniałej sytuacji. W mojej ocenie postawienie takiej informacji – w świetle wydanej w dniu 30.03.2015 r. decyzji zatwierdzającej podział działek pod drogę publiczną i jej skutków prawnych  jest bezpodstawne i wprowadza poczucie niepokoju wśród osób korzystających z drogi.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

CEEB

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 1. Spalanie węgla niskiej jakości, jak i biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20 %, odpadów (w tym lakierowane drewno, stare okna czy meble, plastik) jest niedozwolone i może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł lub kary grzywny do 5 000 zł.
 2. Do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów co najmniej 3 klasy)
 3. Do końca roku 2026 należy wymienić wszystkie kotły klasy 3 i 4.
 4. Wszystkie nowo instalowane kotły i kominki na paliwa stałe (np. przy budowie domu lub wymianie urządzenia grzewczego) muszą spełniać wymagania Ekoprojektu. Kotły muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących).

Szczegóły na: powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego nakazuje Burmistrzowi i Radzie Miasta między innymi:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i OZE na terenie miasta: co najmniej 70% budynków do końca 2021 roku, co najmniej 90% budynków do 30 czerwca 2022 roku
 2. W co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska.
 3. Kontrole interwencyjne w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia – zgłaszać można podejrzenie spalania odpadów lub nieprzestrzegania uchwały antysmogowej poprzez anonimową aplikację Ekointerwencja (https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html), lub telefonicznie pod numerem 18 26 91 711.

Szczegóły na: www.powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza

CEEB-Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/
  lub
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

terminy z uchwały antysmogowej

wymień kocioł

 

Uwaga! Ważne informacje w sprawie inwazyjnych gatunków obcych

W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze.

Dotychczasowe zezwolenia na przetrzymywanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii wydane na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody wygasną 19 grudnia 2022 r. Dlatego do tego dnia należy:

 • uzyskać zezwolenie na przetrzymywanie IGO i ewentualne inne czynności zakazane albo
 • przekazać IGO podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo
 • unieszkodliwić roślinę lub oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii.

Unieszkodliwienie rośliny lub uśmiercenie zwierzęcia powinno się odbyć w taki sposób, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się IGO w środowisku (np. poprzez transport nasion roślin z wiatrem). Informację o uśmierceniu zwierzęcia domowego należy przekazać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni.
W przypadku IGO stwarzających zagrożenie dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich przetrzymywanie zachowują ważność. 

Jeśli zwierzę domowe było przetrzymywane w celach niekomercyjnych jeszcze przed umieszczeniem tego gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jego dalsze przetrzymywanie. Data, którą uznaje się za wpisanie danego gatunku na listę IGO. Możliwość uzyskania zezwolenia istnieje do 18 czerwca 2022 r. Dlatego do tego dnia należy:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie/transport zwierzęcia, albo
 • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt, albo
 • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Przepisy prawne dotyczące gatunków obcych Trzeba pamiętać o zalegalizowaniu przetrzymywanych IGO w przewidzianych prawem terminach!

DO POBRANIA Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

Figura Nepomucena

Informacja Andrzeja Malczewskiego -Burmistrza Miasta Jordanowa w sprawie odnowienia rozbitej figury św. Jana Nepomucena.

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 114Mb).

Informacja nt. czynności podjętych w związku ze zniszczeniem figury św. Jana Nepomucena

Informacja Pana Stanisława Bednarza - Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w sprawie odnowienia rozbitej figury św. Jana Nepomucena.

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 232Mb).

Podkategorie